Zaterdag: het spoor van de liefde

Bijbeltekst

Statenvertaling

Galaten 5

13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. 14. Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. 15. Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

Uitleg

Je komt nog wel eens mensen tegen die zeggen: ‘De wet heeft afgedaan’. Daar hebben we sinds de komst van Christus niets meer mee te maken. Vrijheid, blijheid! Maar wat is dat een tragisch misverstand. Het geloof in Christus maakt een zondaar vrij ván de vloek van de wet. Maar datzelfde geloof maakt ook vrij tót het doen van de wet. Echte christelijke vrijheid kan nooit een springplank zijn voor een leven ‘naar het vlees’, dus in zelfzucht. Wee ons, wanneer we met een beroep op Christus niet anders doen dan alles laten cirkelen om onszelf. De vrijheid in Christus is geen lege, maar ‘gevulde’ vrijheid: het belang van de ander zoeken. Wanneer de Heilige Geest de liefde van God heeft uitgestort in mijn hart, wordt de liefde het alles beheersende gezichtspunt. Dan zetten we Gods wet niet opzij. Het gebod is immers heilig, rechtvaardig en goed. In de wet zoals Christus die vervuld heeft voor de Zijnen, gaat het om de liefde. Wie het belijdt: ‘Ik zet mijn treden in Uw spoor’, leert door de geest in liefde wandelen in de weg van Gods geboden. De liefde is immers niet de vervanging van de wet, maar de vervúlling ervan. Vanuit Christus wordt de wet voor mij de wet van de vrijheid (Jak. 1: 25). Kun jij instemmen met Psalm 119: ‘Ik doe Uw geboden oprecht en welgezind; Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten’ (= verdriet gedaan).

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Jezus' dienstbaarheid

Als er Eén is die niet Zijn eigen belang op het oog heeft gehad, is het Christus wel. Hij cijferde Zichzelf helemaal weg. Hij was en is God eniggeboren Zoon. De discipelen hebben Hem als...

Woensdag: De Heere Jezus als Voorbeeld

De Heere Jezus stelt soms indringende vragen. Na de voetwassing zegt Hij: ‘Verstaat u wat Ik u gedaan heb?’ Hij kroop aan hun voeten. Zij weigerden in hoogmoed deze broederdienst...

Donderdag: Doet recht en gerechtigheid

Het was de roeping en de eer van Davids koningshuis een afspiegeling te zijn van Gods koningschap over Zijn volk. Juda’s vorsten behoorden te zijn: rechtvaardig, wijs en zacht. Ze moesten...

Vrijdag: de vruchten van je gerechtigheid

Die uitdrukking kan bij het eerste lezen en horen misschien wel vragen oproepen. Vruchten van jouw gerechtigheid of wat je terug krijgt als je recht/goed doet? Hebben wij gerechtigheid? Paulus...

Zaterdag: het spoor van de liefde

Je komt nog wel eens mensen tegen die zeggen: ‘De wet heeft afgedaan’. Daar hebben we sinds de komst van Christus niets meer mee te maken. Vrijheid, blijheid! Maar wat is dat een...

Zondag: Uitdelen

In de gelezen verzen maakt Petrus duidelijk wat leven in het licht van de komst van Jezus betekent. En dat is samen te vatten in het woord ‘uitdelen’.

Het beeld dat de...

Maandag: Nu dienen, straks heersen

We vinden het maar een brutale vraag: mogen wij misschien vooraan staan? Maar Jezus is mild. Hij spreekt over de beker en de doop, als tekenen van het lijden. De beker vol toorn van God over de...