Zaterdag: Hij werpt zonden in de diepten van de zee

Bijbeltekst

Statenvertaling

Micha 7

14. Gij dan, weid Uw volk met Uw staf, de kudde Uwer erfenis, die alleen woont, in het woud, in het midden van een vruchtbaar land; laat ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van ouds. 15. Ik zal haar wonderen doen zien, als in de dagen, toen gij uit Egypteland uittoogt. 16. De heidenen zullen het zien, en beschaamd zijn, vanwege al hun macht; zij zullen de hand op den mond leggen; hun oren zullen doof worden. 17. Zij zullen het stof lekken, als de slang; als kruipende dieren der aarde, zullen zij zich beroeren uit hun sloten; zij zullen met vervaardheid komen tot den HEERE, onzen God, en zullen voor U vrezen. 18. Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbijgaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij heeft lust aan goedertierenheid. 19. Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden dempen; ja, Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. 20. Gij zult Jakob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die Gij onzen vaderen van oude dagen af gezworen hebt.

Uitleg

De profetie van Micha sluit af met een loflied op Gods vergevende genade. Micha heeft gezien hoe de Heere een nieuw begin gaat maken. Hoe Hij zondaren, die met Micha leerden uitzien naar Gods redding, van hun vijanden verlost en terugbrengt in Zijn gemeenschap. En dan begint hij zomaar te zingen: wie is een God als Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die aan de overtreding van Uw volk voorbijgaat, Die vanwege Uw grondeloze barmhartigheid niet eeuwig toornt, maar al hun zonden werpt in de diepten van de zee. Die er nooit meer op terugkomt. Wat een genade, verankerd in de trouw van Zijn verbond, gezworen aan de aartsvaders Jakob en Abraham. Hoe doe jij dat? Neem je het loflied van Micha over? Of durf je met een niet vereffende schuld verder te leven? Wil je onder Gods toorn vergaan? Dat hoeft niet! We hebben te maken met een genadig God, Die zo graag vergeeft. We hebben te doen met Jezus Christus, Wiens bloed reinigt van alle zonden. Wie zich op Hem verlaat kan gerust de toekomst ingaan met het loflied in het hart: ‘Wie is als Gij, o God, Die alle dingen nieuw maakt.’

“U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.” Wat wil de Heere God hiermee zeggen? Heb je Zijn vergeving op die manier leren kennen in je leven?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Rechtvaardigheid; een eigenschap van God

In psalm 7 horen wij David klagen over de Benjaminiet Kusch die het hem moeilijk maakt. Deze stamgenoot van Saul heeft blijkbaar in de raadsvergadering koning David belasterd. David wordt ervan...

Woensdag: Kenmerken van een rechtvaardig leven

In Jeruzalem was een spreekwoord in omloop, dat luidde: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. Daarmee bedoelde men: de narigheid, die wij nu...

Donderdag: Sociaal onrecht en Gods oordeel daarover

Amos laat in opdracht van de Heere zien dat zonde tegen de eerste tafel van Gods wet altijd zonde tegen de tweede tafel ten gevolge heeft. Wie Gods rechten miskent, komt er ook toe de rechten...

Vrijdag: Zonden en schuld verzwijgen maakt het leven zwaar

Het kan gebeuren dat iemand aan je vraagt: is er wat met je? Je kijkt zo somber. Ben je ziek; druk; of ergens bezorgd over? Allerlei psychische factoren kunnen onze lichamelijke conditie...

Zaterdag: Hij werpt zonden in de diepten van de zee

De profetie van Micha sluit af met een loflied op Gods vergevende genade. Micha heeft gezien hoe de Heere een nieuw begin gaat maken. Hoe Hij zondaren, die met Micha leerden uitzien naar Gods...

Zondag: Van harte je naaste vergeven

Petrus wil weten waar hij zich aan moet houden bij het vergeven van de ander. Hij wil best royaal zijn – zeven keer – maar houdt het niet ééns op? Dan vertelt Jezus...

Maandag: God vergeeft toch wel?

Vandaag wordt het Evangelie van Gods genade voor zondaren ons gepredikt. Wat doet dat met jou? Een niet-christen zei eens: ‘Dat gaat maar mooi makkelijk bij jullie. Jullie doen de hele...