Zaterdag: Liefde voor elkaar

Bijbeltekst

Statenvertaling

Johannes 15

9. Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde. 10. Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde. 11. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde. 12. Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb. 13. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. 14. Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede. 15. Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt. 16. Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve. 17. Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt.

Uitleg

Wanneer een mens vervuld is van de liefde van Christus, dan komt dat ook tot uiting in de liefde voor elkaar. De grootste liefde die een vriend kan tonen, is dat hij zin leven wil geven voor de ander. Dat heeft Jezus gedaan. Eigenlijk is Zijn liefde nog groter. Hij heeft Zijn liefde getoond door Zijn leven te geven voor vijanden.

Maar die vijanden maakt Hij dan tot vrienden. De discipelen zijn leerlingen van Jezus hun Meester. Ze zijn knechten van Hem, hun Heere. Maar Hij heeft hen tot vrienden gemaakt door hun het heilsplan van God bekend te maken. Het plan waarin Jezus in hun plaats zal lijden en sterven. Weet jij je al een vriend van Jezus, doordat Hij in het evangelie naar jou toe gekomen is? Hij heeft ook jou lief.

Die liefde zal doorwerken in ons leven, zodat wij ook elkaar gaan liefhebben. Dat is de grootste vrucht van het leven met Jezus. Waar de lierde ontbreekt, daar ontbreekt Christus. Om die liefde mag gebeden worden in Jezus’ Naam.

Hoe kun jij liefde delen met anderen?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Man en vrouw

Of je nu wel of geen relatie hebt, wel of niet getrouwd bent, geldt: doe alles tot eer van God (vers 17). Paulus richt zich speciaal op de verhouding tussen man en vrouw in een relatie zoals het...

Woensdag: De kunst van het luisteren

Vandaag wordt een vlotte babbel of een ad-rem antwoord al snel gewaardeerd. Een spreekwoord zegt juist: ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’. Jakobus leert ons echter dat spreken en...

Donderdag: Verlangen

Israël greep van alles aan om zich de vijandige machten van het lijf te houden. Het voerde in het geheim politiek met Egypte, die handenvol geld kostte. Er werd een leger op de been...

Vrijdag: (H)echte vriendschap

Het vriendschapsverbond tussen Jonathan en David was van diep ingrijpende betekenis, zowel voor David als voor Jonathan. Jonathan deed afstand van zijn kroonrechten. Voor David (vluchtend voor...

Zaterdag: Liefde voor elkaar

Wanneer een mens vervuld is van de liefde van Christus, dan komt dat ook tot uiting in de liefde voor elkaar. De grootste liefde die een vriend kan tonen, is dat hij zin leven wil geven voor de...

Zondag: Geen ongelijk span

Leven uit de boodschap van Gods verzoening in Christus vraagt om een stijl van leven die daarmee in overeenstemming is. een levensstijl waarbij we op een bepaalde manier afstand houden tot de...

Maandag: Uit Gods hand ontvangen

Helaas is een huwelijk niet altijd vol van geluk. Er is soms veel verdriet. Verdriet vanwege onvervulde verlangens; verdriet omdat het huwelijk niet brengt wat men ervan verwacht. Niettemin zijn...