Zaterdag: Naastenliefde

Bijbeltekst

Statenvertaling

Handelingen 9

32. En het geschiedde, als Petrus alom doortrok, dat hij ook afkwam tot de heiligen, die te Lydda woonden. 33. En aldaar vond hij een zeker mens, met name Eneas, die acht jaren te bed gelegen had, welke geraakt was. 34. En Petrus zeide tot hem: Eneas! Jezus Christus maakt u gezond; sta op en spreid uzelven het bed. En hij stond terstond op. 35. En zij zagen hem allen, die te Lydda en Sarona woonden, dewelke zich bekeerden tot den Heere. 36. En te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, hetwelk overgezet zijnde, is gezegd Dorkas. Deze was vol van goede werken en aalmoezen, die zij deed. 37. En het geschiedde in die dagen, dat zij krank werd en stierf; en als zij haar gewassen hadden, legden zij haar in de opperzaal. 38. En alzo Lydda nabij Joppe was, de discipelen, horende, dat Petrus aldaar was, zonden twee mannen tot hem, biddende, dat hij niet zou vertoeven tot hen over te komen. 39. En Petrus stond op, en ging met hen; welken zij, als hij daar gekomen was, in de opperzaal leidden. En al de weduwen stonden bij hem, wenende, en tonende de rokken en klederen, die Dorkas gemaakt had, als zij bij haar was. 40. Maar Petrus, hebbende hen allen uitgedreven, knielde neder en bad: en zich kerende tot het lichaam, zeide hij: Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open, en Petrus gezien hebbende, zat zij over einde. 41. En hij gaf haar de hand, en richtte haar op, en de heiligen en de weduwen geroepen hebbende, stelde hij haar levend voor hen. 42. En dit werd bekend door geheel Joppe, en velen geloofden in den Heere. 43. En het geschiedde, dat hij vele dagen te Joppe bleef, bij een zekeren Simon, een lederbereider.

Uitleg

In het dorpje Lydda is een vrouw gestorven met de naam Dorkas. Ze stond er bekend als een godvrezende vrouw. Als Petrus erbij geroepen wordt, staan daar weduwen met een groot verdriet. Ze laten aan Petrus zien wie Dorkas was geweest. Ze was ijverig. Ze verspilde haar rijd niet, maar was bezig met nuttige dingen, zoals het maken van kleding. Daar was ze goed in. De Heere had haar daarvoor de vaardigheid en het verstand gegeven. Daarbij was ze vol liefde tot haar naasten. Niet alles wat ze maakte was nodig voor haar en haar gezin. Wat over was, verhandelde ze niet, maar ze gaf het aan de weduwen die gebrek hadden.

Haar godsvreze kwam ook openbaar in het gebruik van haar talenten tot nut van haar naasten. Bij de keuze van je toekomstige beroep is het natuurlijk van belang na te gaan waar je goed in bent, en wat je graag doet. Maar vind je het ook belangrijk om iets voor je naaste te betekenen?

In dit verband denk je wellicht aan het werken in verpleging en verzorgen en dat is terecht. Maar wat denk je van het werken in bijvoorbeeld de handel, de techniek of bij de overheid? Of als moeder in het gezin! Merkt je moeder (als je die nog hebben mag) het weleens dat je haar in haar dagelijkse werk voor het gezien waardeert?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Bouwen en bewaren

Nadat de Heere de hemel en de aarde geschapen had, zag Hij op alles wat Hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Er was geen enkel gebrek aan. Alles getuigde van de grootheid, de majesteit,...

Woensdag: In het zweet des aanschijns

God heeft de mens de opdracht gegeven om de aarde te bouwen en die te bewaren. Je moet dan niet alleen denken aan het werk op het land. Je mag hier al het werk onder verstaan dat in deze wereld...

Donderdag: Voldoening in het werk

Door de zonde ligt alles op deze aarde verbroken. Is er wel iets in deze wereld waar je de gevolgen van de zonde niet in ziet? Door de zonde ervaren we in ons werk vaak moeite, tegenzin,...

Vrijdag: Een beroep tot Gods eer

God heeft ons geschapen om tot Zijn eer te leven. Maar door de zondeval is er zoveel verwoest. We streven alleen onze eigen eer na. Is dat je al tot verdriet geworden? Wat is het nodig dat ons...

Zaterdag: Naastenliefde

In het dorpje Lydda is een vrouw gestorven met de naam Dorkas. Ze stond er bekend als een godvrezende vrouw. Als Petrus erbij geroepen wordt, staan daar weduwen met een groot verdriet. Ze laten...

Zondag: Precies genoeg!

Op de terugweg van de derde zendingsreis neemt Paulus afscheid van de ouderlingen van de gemeente van Efeze. De Heilige Geest heeft hem laten zien dat hij in Jeruzalem gevangengenomen zal worden...

Maandag: Alles van God

Ook jij hebt van de Heere gaven gekregen. Misschien ben je erg handig of kun je goed met andere mensen omgaan. Misschien heb je een goed verstan of veel doorzettingsvermogen. Met die gaven kun...