Vraag: Waarom worden kinderen van Jacob nu niet verteerd? Wat ligt daar voor jou voor troost in?

 

 

">

Zaterdag: Onveranderlijk

Bijbeltekst

Statenvertaling

Maleachi 3

1. Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen. 2. Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers. 3. En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver; dan zullen zij den HEERE spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. 4. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem den HEERE zoet wezen, als in de oude dagen, en als in de vorige jaren. 5. En Ik zal tot ulieden ten oordeel naderen; en Ik zal een snel Getuige zijn tegen de tovenaars, en tegen de overspelers, en tegen degenen, die valselijk zweren, en tegen degenen, die het loon des dagloners met geweld inhouden, die de weduwe, en den wees, en den vreemdeling het recht verkeren, en Mij niet vrezen, zegt de HEERE der heirscharen. 6. Want Ik, de HEERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet verteerd.

Uitleg

Wij geloven allen met het hart (dat God is) onveranderlijk (NGB 01)

In Artikel 1 worden negen eigenschappen van God genoemd. Eigenschappen die volmaaktheden zijn, omdat ze volmaakt in God zijn. Het zijn alleen maar deugden, omdat ze alle positief zijn. Onze eigenschappen zijn (bepaald!) niet allemaal deugden.

De vierde volmaakte deugd in God is: Hij is onveranderlijk.

Bij de schepping verandert alles, maar de Schepper verandert niet. Na de val zijn er vreselijke veranderingen, maar de Rechter verandert niet. In de samenleving en in jouw leven kan er veel veranderen, maar je Schepper en Rechter blijft zoals Hij was en is. Bij Hem is geen verandering mogelijk. Hij is niet onderhevig aan de tijdgeest. Hij kent geen groei, geen ontwikkeling, geen opgaan, blinken en verzinken. Dat zou ons toch eigenlijk rust moeten geven in ons rusteloze leven en met ons rusteloze hart. Deze onveranderlijkheid geldt voor het wezen van God, maar ook voor Zijn Woord en Zijn werk. Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is. Kom, zoek toch in deze Rotssteen geborgen te worden. Zijn naam is Heere, wat betekent: Wie Hij in Zijn verbondstrouw in het verleden was, is Hij nu nog en zal Hij blijven in de onzekere toekomst. Tot in duizend geslachten Dezelfde. Is dat geen troost?


Vraag: Waarom worden kinderen van Jacob nu niet verteerd? Wat ligt daar voor jou voor troost in?

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen