Zaterdag: Ook mij gegeven

Bijbeltekst

Statenvertaling

II Korinthe 1

12. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, en allermeest bij ulieden. 13. Want wij schrijven u geen andere dingen, dan die gij kent, of ook erkent; en ik hoop, dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult; 14. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt, in den dag van den Heere Jezus. 15. En op dit betrouwen wilde ik te voren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben; 16. En door uw stad naar Macedonie gaan, en wederom van Macedonie tot u komen, en van ulieden naar Judea geleid worden. 17. Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen, ja, ja, en neen, neen? 18. Doch God is getrouw, dat ons woord, hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en neen. 19. Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij, en Silvanus, en Timotheus, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem. 20. Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. 21. Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God; 22. Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven.

Uitleg

De Heilige Geest is aan de kerk gegeven. De kerk is de werkplaats van de Geest. Maar deze wetenschap is niet genoeg. De Heilige Geest wordt vaak vergeleken met water. Op de pinksterdag is de Heilige Geest aan de kerk gegeven. Het was een brede rivier. Die rivier is er nog steeds, maar het is nodig dat een beekje van de rivier jouw ziel bereikt. Het gaat erom of de Heilige Geest ook jou gegeven is. Dat gebeurt in de wedergeboorte. Gods Geest maakt een geestelijk dode levend en het wonder is dat Hij vanaf dat moment gegeven is.

Het is een vraag van levensbelang of de Heilige Geest in je woont. Door wie of wat laat jij je leven leiden? ‘Zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die Zijn kinderen Gods.’ Hij is uitgezonden door de Vader en de Zoon en Hij wordt de gelovigen gegeven. Hij leidt en onderwijst hen. Daarin gaat Hij met ieder een eigen weg. Hij spreekt tot elk mens persoonlijk. Hij spreekt een taal die bij je past.

Wat ben je gelukkig als Gods Geest je leidt. Hij is als een onderwijzer. Hij neemt je op Zijn school en je leert van Hem wie de Heere is. Zo woont de Heilige Geest in de kerk, maar ook in de harten van elk kind van de Heere persoonlijk. De Heilige Geest is ook een onderpand; de waarborg dat de kinderen van God als een zegel gegeven is. De Geest getuigt in hun harten van de waarheid van hun deel aan Christus Jezus.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Woensdag: De Heilige Geest

Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus gaat over de Heilige Geest. Er is maar één vraag over de Heilige Geest in de catechismus. Over deze vraag, en het antwoord, gaat het deze...

Donderdag: Die Heere is en levend maakt

Al in het tweede vers van de Bijbel wordt de Heilige Geest genoemd: ‘En de Geest Gods zweefde op de wateren’ (Genesis 1:2). Vooral in het Nieuwe Testament lees je veel over de Geest....

Vrijdag: Hij woont in mensen

‘God is een Geest.’ Dat zegt de Heere Jezus tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Ook God de Vader en de Zoon zijn geest. Toch wordt de Heilige Geest in het bijzonder de Geest...

Zaterdag: Ook mij gegeven

De Heilige Geest is aan de kerk gegeven. De kerk is de werkplaats van de Geest. Maar deze wetenschap is niet genoeg. De Heilige Geest wordt vaak vergeleken met water. Op de pinksterdag is de...

Zondag: Een geest met Christus

In de gemeente van Korinthe waren grote misstanden. Paulus schrijft een brief waarin hij erop ingaat. Er komt zelfs hoererij voor. Paulus wijst erop dat de lichamen van de gelovigen leden van...

Maandag: De Trooster

In het evangelie van Johannes staan heel veel gesprekken die de Heere Jezus met Zijn discipelen heeft gevoerd. Je vindt ze niet in de andere evangeliën. Johannes beschrijft vanaf hoofdstuk...

Dinsdag: Eeuwige Geest

De tekst die boven dit dagboekstukje staat, lijkt veel op de tekst van gisteren. Beide teksten komen uit het lange afscheidsgesprek van Jezus met Zijn discipelen in de nacht waarin Hij verraden...