Vraag: hoe hoog waardeer jij de diepe armoede van Jezus als het enige middel waardoor jij rijk kunt worden?

">

Zaterdag: Rijk, arm, arm, rijk…

Bijbeltekst

Statenvertaling

II Korinthe 8

1. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade van God, die in de Gemeenten van Macedonie gegeven is. 2. Dat in vele beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap, en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot den rijkdom hunner goeddadigheid. 3. Want zij zijn naar vermogen (ik betuig het), ja, boven vermogen gewillig geweest; 4. Ons met vele vermaning biddende, dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap dezer bediening, die voor de heiligen geschiedt. 5. En zij deden niet alleen, gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelven eerst aan den Heere en daarna aan ons, door den wil van God. 6. Alzo dat wij Titus vermaanden, dat, gelijk hij te voren begonnen had, hij ook alzo nog deze gave bij u voleinden zou. 7. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof, en in woord, en in kennis, en in alle naarstigheid, en in uw liefde tot ons, ziet, dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. 8. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naarstigheid van anderen ook de oprechtheid uwer liefde beproevende. 9. Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.

Uitleg

Hoe kan iemand die zo arm is, dat hij zijn hart moet scheuren van verdriet over zijn zonden en hemelhoge schulden, ooit rijk zijn? Paulus vertelt het ons in het hoofdstuk dat gaat over arme gemeenteleden in Thessalonica, die graag wilden participeren in een collecte voor de christenen in Jeruzalem. Paulus houdt zijn lezers in Korinthe dit voorbeeld voor om hen aan te sporen om ook mild te geven.

Meer dan dit voorbeeld is echter wat hij in vers 9 schrijft: “Jullie weten de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om jullie arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat jullie door Zijn armoede rijk zouden worden.”

In een voederbak voor het vee werd Hij gelegd en later zegt Hij (in Mattheüs 8 vers 20): “Vossen hebben holen, en vogels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets, waarop Hij het hoofd kan neerleggen.”

Deze arme Jezus is de Bron van jouw rijkdom. Als Hij niet arm was geworden, kon jij nooit rijk worden.

Vraag: hoe hoog waardeer jij de diepe armoede van Jezus als het enige middel waardoor jij rijk kunt worden?

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Arm van geest

Jezus spreekt mensen zalig. Het is aan het begin van Zijn ‘loopbaan’ als rabbi. Een rabbi is een onderwijzer. Het onderwijs van Jezus hoort bij het eerste deel van Zijn werk. Het...

Woensdag: Rijk in God

Het thema van deze serie is: aardse en hemelse goederen. Wie zijn hart scheurt, zoals Joël het in zijn dagen tegen het verbondsvolk Israël zegt, heeft geen belang meer in aardse...

Donderdag: Welke Hemelse goederen?

Hoe stel jij je de hemel voor? De Bijbel gebruikt beeldspraak en heeft het dan over een stad van goud. Duidelijk is dat het niet materieel bedoeld is. Toen Luther eens aan zijn kleine kinderen...

Vrijdag: Maakt Hemelse rijkdom arm?

Als je gegrepen bent door een ideaal, kun je heel wat er voor over hebben, om dat ideaal te bereiken. Wie smaak heeft gekregen in de dingen van Boven, treurt niet om het gemis van aardse gemak....

Zaterdag: Rijk, arm, arm, rijk…

Hoe kan iemand die zo arm is, dat hij zijn hart moet scheuren van verdriet over zijn zonden en hemelhoge schulden, ooit rijk zijn? Paulus vertelt het ons in het hoofdstuk dat gaat over arme...

Zondag: Hemelse rijkdom hier en nu

Wat heb je er nú aan om het Koninkrijk der hemelen te erven? Later, ja, na je dood… Maar nú, terwijl je nog een heel leven voor je hebt, misschien? Heb je nú ook al...

Maandag: Uw Koninkrijk kome!

Het Koninkrijk der hemelen heeft voor ons geen enkele aantrekkelijkheid, zolang we zelf koning van ons leven willen zijn. Als jij de goede gewoonte hebt om geregeld het ‘Onze Vader’...