Zaterdag: Stervend bidden

Bijbeltekst

Statenvertaling

Handelingen 7

54. Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem. 55. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand Gods. 56. En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods. 57. Maar zij, roepende met grote stemme, stopten hun oren, en vielen eendrachtelijk op hem aan; 58. En wierpen hem ter stad uit, en stenigden hem; en de getuigen legden hun klederen af aan de voeten eens jongelings, genaamd Saulus. 59. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. 60. En vallende op de knieen, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd had, ontsliep hij.

Uitleg

Stéfanus wijst de Joden op hun hardnekkigheid van hart. Dat verdragen ze niet. Ze worden ontzettend boos. Lees maar wat er staat in vers 54. Stéfanus zegt dat ze helemaal geen kinderen van God zijn! Want hun hart is niet vernieuwd. Dit heeft nog nooit iemand tegen hen durven zeggen. Ze willen het ook niet horen. Ze stoppen hun oren dicht. Wat erg als we denken bekeerd te zijn en het helemaal niet zijn! Zo was het bij deze mensen. Bij de bekering maakt God ons nederig en worden we bang dat we ons zullen bedriegen. Daar hebben deze mensen geen last van. Hun vijandschap is zo groot, dat ze in grote woede Stéfanus gaan stenigen. En in Stéfanus verwerpen ze de gekomen Messias, Jezus Christus. Maar Stéfanus is onaantastbaar. Hij mag de hemel geopend zien. Hij voelt de stenen die ze werpen niet. Hij verlangt om bij de Heere te zijn. Stervend bidt hij voor zijn vijanden. Bijna dezelfde woorden die de Heere Jezus aan het kruis bad voor de soldaten, bidt Stéfanus. En toch anders. Stéfanus bidt eerst als een zondaar, of God hem wil aannemen, vers 59, en daarna bidt hij voor zijn vijanden. Wat een groot geloof! Stéfanus mag zo bidden, omdat hij ziet op de Heere Jezus, Die om de zonden, ook van hem, Stéfanus, Zich liet nagelen aan het kruis. Alleen als we door het geloof op Jezus mogen zien, dan kunnen we ook bidden voor onze vijanden.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Een nieuwe diaken

De eerste christengemeente in Jeruzalem groeit erg snel. Velen komen tot bekering. Wat zien we hier duidelijk dat als de Heilige Geest werkt, er dan wonderen gebeuren. Dan komen er zondaren tot...

Woensdag: Beschuldigd van laster

Stéfanus was niet alleen een diaken, maar ook een evangelist. Niet alleen in zijn daden, het verzorgen van de armen, maar ook in zijn woorden gaat er veel van hem uit. Hij verkondigt...

Donderdag: De rede van Stéfanus (1)

Voor het Sanhedrin met de machtige hogepriester als voorzitter houdt Stéfanus een rede die we lezen in Handelingen 7:2-53. Wat een geloofsmoed om zo te getuigen! Stéfanus gaat het...

Vrijdag: De rede van Stéfanus (2)

In het laatste stuk van zijn rede spreekt Stéfanus over de tabernakel en de tempel. De tempel was voor de Joden en het Sanhedrin een heilige plaats, want daar woonde toch de Heere. God...

Zaterdag: Stervend bidden

Stéfanus wijst de Joden op hun hardnekkigheid van hart. Dat verdragen ze niet. Ze worden ontzettend boos. Lees maar wat er staat in vers 54. Stéfanus zegt dat ze helemaal geen...

Zondag: Grote gevolgen

De steniging van Stéfanus had grote gevolgen. De Joden waren niet alleen woedend op Stéfanus, maar werden het ook op alle volgelingen van Jezus van Nazareth. Hoe durfden die...

Maandag: Paulus stond er bij

Bij de steniging van Stéfanus paste Saulus op de kleren van allen die stenen gooiden. Hij was blij dat die Stéfanus uit de weg werd geruimd. Zijn welverdiende loon! Saulus was toen...