Zaterdag: Twee penningen

Bijbeltekst

Statenvertaling

Lukas 10

33. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. 34. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. 35. En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem: Draag zorg voor hem: en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom. 36. Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was? 37. En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks.

Uitleg

Wat zijn eigenlijk twee penningen? Iemand die de hele dag zijn werk deed, kreeg in die tijd in Israël een penning. Een penning heeft dus de waarde van een dagloon. Twee penningen is dan ongeveer 150 a 200 euro.

Die Samaritaan gaf dat ‘zomaar’ weg, lezen we, om in de herberg die onbekende man verder te laten verzorgen. En hij zei er niet bij: ‘Ik hoop het weer een keertje terug te krijgen’, maar hij zei: ‘Als u meer nodig hebt, zal ik het u wel geven wanneer ik terugkom.’ Dus hij had er zomaar ruim 200 euro voor over… Ongelooflijk, wat een liefde. Om jaloers op te worden, zo’n liefde.

Als we de Samaritaan diep in de ogen kijken, zien we iets van de Heere Jezus. Hij ontmoet ons en loopt niet aan ons voorbij, maar strekt Zijn hand naar ons uit. Hij is het Die ons Zijn vriendschap biedt.

En wij, wat doen wij met die vriendschap? Laten we even naar de andere kant van dit ‘plaatje’ kijken: jij bent die hulpbehoevende man. Wijs jij de aangeboden hulp af? Zo dwaas zul je toch niet zijn?!

Zonder hulp kan niemand. Zonder hulp van Boven helemaal niet. Kom, zie je toestand eerlijk onder ogen, en belijd je afhankelijkheid.


Neem de aangeboden hulp van de hemelse barmhartige Samaritaan aan; zeg tegen de Heere: wilt U mijn Naaste zijn?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Oog voor anderen

Moet je je vrienden liefhebben? Deze vraag is tamelijk overbodig. Je hebt ze vanzelf lief. Zó natuurlijk moet het ook zijn met je naaste in het algemeen en zelfs met je vijanden in het...

Woensdag: De minste zijn

Het valt niet altijd mee om de minste te zijn, zo verzucht je misschien wel eens. Maar Jezus gaf ons het voorbeeld om het toch te zijn. Het is ook niet zo moeilijk als je denkt. Weet je wanneer...

Donderdag: Wie is mijn naaste?

Weten en doen zijn niet altijd hetzelfde. Soms doe je wat je weet dat je moet doen, maar lang niet altijd. Het komt bij mij nog wel eens voor dat ik weet wat goed is, maar dat ik het toch niet...

Vrijdag: Twee keer niets

Lezen: Lukas 10:10-33

Wat een teleurstelling voor de gewonde man om twee ‘ambtsdragers’ langs te zien lopen, die geen hand uitsteken om hem te helpen!

...

Zaterdag: Twee penningen

Wat zijn eigenlijk twee penningen? Iemand die de hele dag zijn werk deed, kreeg in die tijd in Israël een penning. Een penning heeft dus de waarde van een dagloon. Twee penningen is dan...

Zondag: Hart voor anderen

Echte naastenliefde is als een plantje dat stoelt op de wortel van de liefde van God. Als je gaat inzien hoe grote liefde onze God ons heeft gegeven, dan wordt het warm vanbinnen en wil je graag...

Maandag: En nu de praktijk

We dachten zes dagen na over naastenliefde. Hoe ga je het nu doen?

De eerste stap is: op je knieën. Belijden dat je vol eigenliefde zit en niet anders kunt en wilt dan jezelf...