Zaterdag: Wie is Jezus?

Bijbeltekst

Statenvertaling

Handelingen 16

32. En zij spraken tot hem het woord des Heeren, en tot allen, die in zijn huis waren. 33. En hij nam hen tot zich in dezelve ure des nachts, en wies hen van de striemen; en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen. 34. En hij bracht hen in zijn huis, en zette hun de tafel voor, en verheugde zich, dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. 35. En als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen de stadsdienaars, zeggende: Laat die mensen los. 36. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus, zeggende: De hoofdmannen hebben gezonden, dat gij zoudt losgelaten worden; gaat dan nu uit, en reist heen in vrede. 37. Maar Paulus zeide tot hen: Zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeseld, en in de gevangenis geworpen, en werpen zij ons nu heimelijk daaruit? Niet alzo; maar dat zij zelven komen, en ons uitleiden. 38. En de stadsdienaars boodschapten deze woorden wederom den hoofdmannen; en zij werden bevreesd, horende, dat zij Romeinen waren. 39. En zij, komende, baden hen, en als zij hen uitgeleid hadden, begeerden zij, dat zij uit de stad gaan zouden. 40. En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen zij in tot Lydia; en de broeders gezien hebbende, vertroostten zij dezelve, en gingen uit de stad.

Uitleg

Geloof is onmisbaar. Niet alleen voor de cipier in Filippi, zoals we gisteren zagen, maar ook voor jou. Niet zomaar geloof, maar geloof ‘in de Heere Jezus Christus’. Om dit geloof te kunnen beoefenen, moest hij en moet jij weten Wie deze Jezus is. Daarom spreekt de Bijbel over Hem. Heel de Bijbel gaat over Hem: Zijn werk, Zijn leer en Zijn betekenis voor het menselijke geslacht. Daarom lezen we meteen na de oproep van Paulus aan de cipier ook: ‘zij spraken tot hem het woord des Heeren.’

In een onbekende Jezus geloven is onmogelijk. Je volle vertrouwen op Hem stellen terwijl je over Hem alleen wat vage geruchten weet, is ook uiterst moeilijk. Het komt in de Bijbel een enkele keer voor dat mensen alleen maar van horen zeggen iets over Jezus wisten en tóch op grond daarvan in Hem geloven. Toch is het niet de weg die wij hoeven te gaan. We hebben toch heel de Schrift!

Goed onderwijs is belangrijk. God wil dat we niet onbewust, zonder verstand, geloven. Hij wil ons verstand verlichten, ons geweten aanraken, onze wil ombuigen, ons verlangen om gang brengen. Zo wordt een ongelovige een gelovige, zonder het zelf te hebben gedaan, maar door de verborgen kracht van de Heilige Geest.

Lees Filippenzen 1 vers 29. Welke twee gaven had God aan de cipier en de andere gelovigen in Filippi geschonken? Wil jij ze ook hebben?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Toch niet geloven

Geloven in de Zaligmaker is onze plicht. Het is niet minder ook een voorrecht. Je moet dus niet alleen aan al Zijn woorden geloof hechten, maar je mag je ook in geloofsvertrouwen aan Zijn liefde...

Woensdag: Niet zonder middelen

Wie de kosten van het geloofsleven eerlijk onder ogen ziet, wordt bij de eerste aanblik bepaald niet vrolijk. Paulus zegt tegen de pasbekeerde christenen in Lystre en Ikonium dat zij maar op...

Donderdag: Toch rein

In Jeruzalem worden heel belangrijke beslissingen genomen op de bijeenkomst die wordt belegd om een vraag uit Antiochië te bespreken. De vraag luidt: moeten heiden-christenen de...

Vrijdag: Moeten geloven

Als Paulus en zijn helper in de gevangenis van Filippi zitten, kunnen ze het niet laten om lofzangen voor God te zingen, midden in de nacht. Wat een wonderlijke ervaring moet dit voor de andere...

Zaterdag: Wie is Jezus?

Geloof is onmisbaar. Niet alleen voor de cipier in Filippi, zoals we gisteren zagen, maar ook voor jou. Niet zomaar geloof, maar geloof ‘in de Heere Jezus Christus’. Om dit geloof te...

Zondag: Vijfduizend werkdagen

Als we aan de orde stellen dat het geloof behalve een opgave ook een gave is, kan dit je moedeloos maken. Wat kun je er dan zelf nog aan doen om te delen in het geloofsleven? Maar voordat je aan...

Maandag: Geloof, een geschenk

Paulus doet in Rome álles wat hij kan om zijn volksgenoten tot de geloofsovergave in de gekomen Verlosser te brengen. Het resultaat staat in vers 24: sommigen geloofden wel wat gezegd...