Zondag: Alle dingen tegen?

Bijbeltekst

Statenvertaling

Genesis 42

29. En zij kwamen in het land Kanaan, tot Jakob, hun vader; en zij gaven hem te kennen al hun wedervaren, zeggende: 30. Die man, de heer van dat land, heeft hard met ons gesproken; en hij heeft ons gehouden voor verspieders des lands. 31. Maar wij zeiden tot hem: Wij zijn vroom; wij zijn geen verspieders. 32. Wij waren twaalf gebroeders, zonen van onzen vader; de een is niet meer, en de kleinste is heden bij onzen vader in het land Kanaan. 33. En die man, de heer van dat land, zeide tot ons: Hieraan zal ik bekennen, dat gijlieden vroom zijt; laat een uwer broederen bij mij, en neemt voor den honger uwer huizen, en trekt heen. 34. En brengt uw kleinsten broeder tot mij; zo zal ik weten, dat gij geen verspieders zijt, maar dat gij vroom zijt; uw broeder zal ik u wedergeven, en gij zult in dit land handelen. 35. En het geschiedde, als zij hun zakken ledigden, ziet, zo had een iegelijk den bundel zijns gelds in zijn zak; en zij zagen de bundelen huns gelds, zij en hun vader, en zij waren bevreesd. 36. Toen zeide Jakob, hun vader, tot hen: Gij berooft mij van kinderen! Jozef is er niet, en Simeon is er niet; nu zult gij Benjamin wegnemen! al deze dingen zijn tegen mij! 37. Toen sprak Ruben tot zijn vader, zeggende: Dood twee mijner zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng; geef hem in mijn hand, en ik zal hem weder tot u brengen! 38. Maar hij zeide: Mijn zoon zal met ulieden niet aftrekken; want zijn broeder is dood, en hij is alleen overgebleven; zo hem een verderf ontmoette op den weg, dien gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nederdalen.

Uitleg

Jakob had niet alleen voorspoed. Het lijkt wel of zijn hele leven van tegenslagen en verdriet is doortrokken. Misschien is dat in jouw leven ook wel zo. Ziekte, rouw misschien en teleurstellingen. Waarom is er toch zoveel moeite en verdriet in het leven? Bij Jakob zou je kunnen zeggen, dat hij toch ook wel bijzondere zonden gedaan heeft. Hij heeft zijn vader en broer bedrogen.

Ook als er geen bijzondere zonden zijn, kunnen er tegenslagen en zorgen zijn. Job was ook een kind van God. Bijzondere zonden had hij niet gedaan en toch was er veel ellende en verdriet. Altijd moeten we bedenken dat, als er geen zonden waren, er ook geen wonden waren. Omdat wij mensen in het paradijs God hebben verlaten, daarom is er zoveel moeite en verdriet. Jakob denkt dat Jozef dood is. Simeon zit in de gevangenis. En straks moet Benjamin mee naar die strenge koning in Egypte. Moedeloos zegt hij: ‘Al deze dingen zijn tegen mij!’

Misschien ben jij ook wel eens moedeloos. Of zijn anderen in jouw omgeving dat wel eens. Het is goed om juist dan met elkaar mee te leven. En vooral: leg de zorgen van jezelf of van de ander toch aan de Heere voor. De Heere aanschouwt de moeite en het verdriet. Uiteindelijk vergiste Jakob zich. Al deze dingen waren níét tegen hem, maar werkten eraan mee dat hij en zijn gezin in leven konden blijven. De Heere is veel wijzer dan wij.

 

 

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Niet zo belangrijk?

Ezau komt terug van zijn werk. Hij is moe. Ezau ruikt dat Jakob een heerlijke maaltijd klaar heeft. Hij zegt op een ruwe manier dat hij dat eten hebben wil. Dan misbruikt Jakob de situatie en...

Woensdag: Een benauwde dag

Jakob is thuis weggevlucht. Hij heeft zijn vader en zijn broer bedrogen. En nu haat Ezau hem. Hij heeft zelfs gezegd dat hij Jakob eens zal doden. Met zijn vader is het gelukkig weer goed...

Donderdag: Grote dingen

Als Jakob de volgende ochtend wakker wordt, is hij diep onder de indruk. De Heere heeft een groot wonder gedaan in zijn leven. Dat de Heere tegen hem gesproken heeft, dat maakt het wonder juist...

Vrijdag: De God van mijn vader

Jakob heeft bij Laban gewoond en gewerkt. Hij is er getrouwd, heeft er kinderen gekregen. De Heere heeft hem daar rijk gezegend. Laban was niet zo’n makkelijke baas voor Jakob geweest. Wel...

Zaterdag: Gering in eigen oog

Jakob is op terugreis naar Kanaän. Als hij dicht bij het land van zijn vader komt, wordt hij bang. Nog altijd herinnert hij zich dat hij zijn broer Ezau bedrogen heeft. Heel boos is Ezau...

Zondag: Alle dingen tegen?

Jakob had niet alleen voorspoed. Het lijkt wel of zijn hele leven van tegenslagen en verdriet is doortrokken. Misschien is dat in jouw leven ook wel zo. Ziekte, rouw misschien en...

Maandag: Een belijdenis

Jakob is aan het einde van zijn leven gekomen. Voor hij gaat sterven, zegent hij zijn zonen. Voor allemaal heeft hij een persoonlijk woord. Indrukwekkend moet dat geweest zijn. Ineens...