Zondag: Bewogenheid

Bijbeltekst

Statenvertaling

Handelingen 11

19. Degenen nu, die verstrooid waren door de verdrukking, die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicie toe, en Cyprus, en Antiochie, tot niemand het Woord sprekende, dan alleen tot de Joden. 20. En er waren enige Cyprische en Cyreneische mannen uit hen, welken te Antiochie gekomen zijnde, spraken tot de Grieksen, verkondigende den Heere Jezus. 21. En de hand des Heeren was met hen; en een groot getal geloofde, en bekeerde zich tot den Heere. 22. En het gerucht van hen kwam tot de oren der Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochie toe. 23. Dewelke, daar gekomen zijnde, en de genade Gods ziende, werd verblijd, en vermaande hen allen, dat zij met een voornemen des harten bij den Heere zouden blijven. 24. Want hij was een goed man, en vol des Heiligen Geestes en des geloofs; en er werd een grote schare den Heere toegevoegd. 25. En Barnabas ging uit naar Tarsen, om Saulus te zoeken; en als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochie. 26. En het is geschied, dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de Gemeente, en een grote schare leerden; en dat de discipelen eerst te Antiochie Christenen genaamd werden.

Uitleg

Hoe wordt het Evangelie verder verspreid? Niet alleen door ambtsdragers, maar ook door gemeenteleden. Ze spreken over Christus in hun omgeving. Op de markt. Op het werk. Op school. Spreek jij ook weleens over de Heere en Zijn dienst? Hier lees je dat de Heere daarin meekomt. Hij zegent het. Dat blijkt uit het vervolg. Velen komen tot geloof. Hoe zou jij het vinden als iemand door je woorden of daden een kind van God zou worden? Zou je er blij mee zijn? Of vind je dat vroom gedoe? De gemeenteleden in Handelingen kunnen niet zwijgen. Ze hebben God lief. En hun naaste ook. Ze kunnen hen niet verloren laten gaan door te zwijgen. En jij? Hoe was het vandaag? Heb je gesproken of gezwegen? Waarom zwijg je? Of, als je een keer iets zegt, waarom doe je dat? Uit bewogenheid met je vrienden bijvoorbeeld?

 

Vraag: Lees vraag en antwoord 32 van de Heidelbergse Catechismus. Ben jij een christen?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Dichtbij

Wat is de gemeente? Johannes mag het weten. Op een zondag verschijnt de Heere Jezus aan hem. In een bijzonder beeld. Zeven olielampen, kandelaren, staan in een kring. In het midden staat...

Woensdag: Sterren in de nacht

Let nog eens op Christus. Hij staat in het midden van de gemeenten. Maar kijk eens naar Zijn handen. Hij houdt in Zijn handen zeven sterren vast. Zeven sterren. Die sterren zijn de predikanten....

Donderdag: Jouw taak

Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit éne lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. 1...

Vrijdag: Afgezonderd

De gemeente is heilig. Dat blijkt wel uit dit gedeelte. Het gaat hier over ongelovigen, mensen die niet bij de gemeente behoren. Ze zijn getrouwd en hun man of vrouw gaat wel naar de kerk. Dat...

Zaterdag: De gemeente

Hier lees je over de eerste christengemeente, net na de uitstorting van de Heilige Geest. Die Geest werkt in de gemeente. Wat werkt de Heilige Geest dan? Liefde tot de Heere en Zijn dienst. Dat...

Zondag: Bewogenheid

Hoe wordt het Evangelie verder verspreid? Niet alleen door ambtsdragers, maar ook door gemeenteleden. Ze spreken over Christus in hun omgeving. Op de markt. Op het werk. Op school. Spreek jij...

Maandag: Open deuren

Zomaar, onverwacht komt Paulus op bezoek in de gemeente van Tyrus. En hij blijft er wel een week! Dat bezoek valt goed bij Paulus. Want hij vertelt over het vervolg van zijn reis en dat hem...