Zondag: Burger van twee werelden

Bijbeltekst

Statenvertaling

Romeinen 13

1. Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd. 2. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen. 3. Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben; 4. Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet. 5. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil. 6. Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde. 7. Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, die gij de eer schuldig zijt.

Uitleg

Paulus maakt in Zijn brief aan de christenen te Rome enkele opmerkingen over hun houding ten opzichte van de overheid. Maar we moeten uit dit gedeelte uit de brief geen afgeronde christelijke staatsleer halen. Hij wijst allen op de ordenende functie van de overheid als ‘diaken’ van God. Zij prijst de burgers die het goede doen (denk aan de jaarlijkse lintjesregen, die straks weer plaatsvindt). Maar zij strafte met het zwaard hen die kwaad bedrijven. Opmerkelijk dat Paulus de harde en heidense overheid van zijn tijd zo hoog achtte. Maar hey zag er Gods bewarende hand in. Er zijn in de loop der tijden heel wat discussies gevoerd over de verhouding tussen overheid en kerk of christen. Vooral toen de kerk staatskerk werd. En later, toen de Rooms-katholieke Kerk wereldlijke invloed kreeg. Luther had diepzinnige beschouwingen over de twee rijken, het geestelijke en het wereldlijke. Ja, het theocratisch ideaal soms bijna bereikt, zoals in de stadsstaat Genéve ten tijde van Calvijn. Daar zijn we nu verder vandaan dan ooit. Toch blijft een christen altijd burger van twee werelden. Het koninkrijk Gods en dat der Nederlanden vallen niet samen. Bidden we daarom voor de overheid opdat zij van God de kracht ontvangt om gerechtigheid te oefenen, tot welzijn van de burgers en tot Zijn eer?

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: God gebiedt en belooft

Het gezin wordt wel genoemd: een kerkje in de kerk. Dat geeft wel aan hoe belangrijk de verhoudingen in het christelijk gezin zijn. Daarbij moeten we vasthouden aan de gezagsverhoudingen zoals...

Woendag: Leren van het leven

Het eerste onderwijs begint thuis. Natuurlijk bedoelt Salomo hier onderwijs van gelovige ouders. Hij zal zelf veel over de HEERE geleerd hebben van David en Batseba. Ook de Heere Jezus was zijn...

Donderdag: Het voorbeeld van Jezus

Loslaten is een belangrijk element in het opvoeden van een kind. Het groeit naar volwassenheid toe door het steeds meer verantwoordelijkheid te geven. Een peuter leert met een lepel eten en een...

Vrijdag: Met je tranen onder aan het kruis

Wat kan er groot verdriet zijn in het leven. Onpeilbaar groot. Maakt het ook niet eenzaam? Wie begrijpt wat ik door moet maken? We proberen ons het verdriet in te denken van die twee aan de voet...

Zaterdag: Genade of vloek

Hè, dat de geschiedenis van Noach nu zo moet eindigen! Zagen we hem eerst staan onder de koepel van Gods regenboog, nu ontdekken we hem stomdronken en schaamteloos in zijn tent. Wat een...

Zondag: Burger van twee werelden

Paulus maakt in Zijn brief aan de christenen te Rome enkele opmerkingen over hun houding ten opzichte van de overheid. Maar we moeten uit dit gedeelte uit de brief geen afgeronde christelijke...

Maandag: Jezus liefhebben boven alles

Er is ergens een leger dat als motto heeft: Vrede is ons vak (peace is our profession). Helaas is de praktijk vaak anders. Maar als het goed is, dient een leger inderdaad de vrede. Als het moet...