Zondag: De Heere is genadig, is Zijn Naam

Bijbeltekst

Statenvertaling

Lukas 1

67. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende: 68. Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke; 69. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; 70. Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn; 71. Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten; 72. Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond; 73. En aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven, 74. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze. 75. In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens. 76. En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult voor het aangezicht des Heeren heengaan, om Zijn wegen te bereiden; 77. Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden. 78. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte; 79. Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes. 80. En het kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en was in de woestijnen, tot den dag zijner vertoning aan Israel.

Uitleg

Gisteren hoorden we van die bijzondere ontmoeting tussen Elizabeth en Maria. Daar smolten harten samen in het aanbidden van de Heere. En Zacharias …? Hij moest zwijgen. Wij kennen de geschiedenis. Zijn ongeloof was de reden. Hij zal getuige geweest zijn van deze ontmoeting. Maar zijn mond was gesloten. Maar niet voor altijd. Het moment breekt aan dat de beloofde zoon, de voorloper en wegbereider geboren wordt. Hoe zal dit kind heten?

Dat is de vraag die gesteld wordt, terwijl er min of meer verwacht wordt dat hij Zacharias heet en in de sporen van zijn vader als priester zal gaan. Toch is dat niet het geval. Hij zal Johannes heetten: de Heere is genadig. Deze naamgeving is de reden dat het ook aan Zacharias wordt gevraagd. In gedachten staan wij bij hem. De priester neemt het schrijftafeltje en schrijft: Johannes is zijn naam, de Heere is genadig is zijn naam.

Terstond wordt zijn mond geopend. Op het moment dat hij deze woorden schrijft leest zijn hart de woorden mee. Net als Maria moet ook hij de Heere loven. Zijn zoon zal voorloper en wegbereider zijn. Hij zal wijzen op het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Ik denk weer terug aan Leah die haar zoon de naam van Juda gaf ‘ditmaal zal ik de HEERE loven’.

Zingen: Lofzang van Zacharias: 4

Persoonlijke verwerking: schrijf deze naam eens op en breng die in het gebed bij de Heere.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: de HEERE is mijn Kracht en Lied

Ik zal den HEERE zingen; want Hij is hogelijk verheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen. De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is...

Woensdag: Ditmaal zal ik de HEERE loven

Deze woorden vinden we terug in een bekend hoofdstuk. We weten dat Jakob de aartsvader twee vrouwen had: Rachel en Leah. Alsook dat hij de eerste veel meer liefhad dan de eerste. De gevolgen...

Donderdag: De HEERE is mijn Toevlucht

De meeste Psalmen van David vinden we terug in het Psalmenboek. Maar hier lezen we er ook één. Hij roept herkenning op. Lees Psalm 18 er maar eens naast.

De achtergrond van...

Vrijdag: Gods daden vragen om ons amen

De ark van God is in de stad van David gebracht. De koning was erbij. Hij ging voorop. Danste en huppelde voor de ark uit. De ark wordt in de tent gebracht, die David ervoor gespannen had....

Zaterdag: Verheugen in God, mijn Zaligmaker

Wonderlijke ontmoeting. Twee vrouwen. Elizabeth en Maria. Allebei zwanger. Elizabeth was er onwetend van, maar Maria niet. Zij had die wonderlijke boodschap, verkondiging uit de mond van...

Zondag: De Heere is genadig, is Zijn Naam

Gisteren hoorden we van die bijzondere ontmoeting tussen Elizabeth en Maria. Daar smolten harten samen in het aanbidden van de Heere. En Zacharias …? Hij moest zwijgen. Wij kennen de...

Maandag: Heengaan in vrede

Maria verheugde zich samen met Elizabeth, Zacharias mocht de naam van Johannes, ‘de Heere is genadig’ bezingen. En Simeon? Hij werd door de Heilige Geest gedreven naar de tempel....