Zondag: Door de hemelen doorgegaan

Bijbeltekst

Statenvertaling

HebreeŽn 4

14. Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 15. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

HebreeŽn 5

1. Want alle hogepriester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken, die bij God te doen zijn, opdat hij offere gaven en slachtofferen voor de zonden; 2. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is; 3. En om derzelver zwakheid wil moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelven, offeren voor de zonden. 4. En niemand neemt zichzelven die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. 5. Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. 6. Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. 7. Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze. 8. Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden. 9. En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden; 10. En is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizedek.

Uitleg

Zo barmhartig en getrouw als Christus is niemand. Maar daar stopt het niet bij. Christus is ook door de hemelen doorgegaan, tot God Zijn Vader. Een aards hogepriester moest elk jaar weer met bloed naar het heilige der heiligen. Christus is één keer en voor altijd met Zijn eigen bloed de hemel doorgegaan. Zo is Hij weer voor Zijn Vader verschenen. Voor ieder, die in Hem gelooft, geldt: ‘Ik heb verzoening gevonden’. Hierdoor is de troon van Gods recht en heiligheid een troon van genade geworden.

Wie in Christus is mag met vrijmoedigheid (daarmee wordt bedoeld: met recht van spreken op grond van het offer van Christus) naar deze troon gaan. Daar is barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden.

Dat Christus door de hemelen is doorgegaan is voor jou een uitnodiging en oproep om het niet van jezelf te verwachten en het niet in jezelf te blijven zoeken. Ga uit tot de troon van de genade. Daar is barmhartigheid te vinden en genade te krijgen. Zo wil de Heere helpen op het juiste ogenblik. Als jij het van Hem verwacht, word je nooit te vroeg en nooit te laat verhoord. De Heere Jezus hoort en verhoort op het juiste moment. Zo is Hij in de hemel werkzaam als Hogepriester: Hij heeft Zichzelf geofferd en Hij bidt voor Zijn kinderen.


Hoe kun je vrijmoedigheid krijgen om tot de troon van de genade te gaan?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Verboden toegang voor onbevoegden

Er is geen toegang tot God voor je. Want hoe kun jij als zondig mens tot de heilige God naderen? Wie zal God zien en leven? Op toetreden staat de dood! Alleen wat volkomen heilig is mag naar...

Woensdag: Vreest niet!

Angst en schrik voor Christus... Herken je dat? Hoe kan Hij, de Zoon van God voor mij, schuldig en zondig mens, de Middelaar zijn? Jaagt de hoogheid en heiligheid van Hem je nooit schrik aan?...

Donderdag: Welke eisen heb je?

Naar wie ben je op zoek? Wie moet je redden? Waar wacht je op?

Zoek je iemand die je goedgezind is? Er is niemand te vinden die meer liefde heeft dan Jezus. Hij heeft Zijn leven gegeven...

Vrijdag: Onwaardig

Maar ik ben het niet waardig… Denk je dat je ooit goed genoeg bent? Als dit je bezig houdt, dan ben je nog niet bevrijd van jezelf. Ons gebed om genade moeten we niet bidden vanuit onze...

Zaterdag: Barmhartig en getrouw

 Wie waardig gevonden wil worden, wil zichzelf teveel handhaven. Je wilt dat een ander je goed genoeg vindt.

In het Oude Testament was de hogepriester iemand uit het volk, een...

Zondag: Door de hemelen doorgegaan

Zo barmhartig en getrouw als Christus is niemand. Maar daar stopt het niet bij. Christus is ook door de hemelen doorgegaan, tot God Zijn Vader. Een aards hogepriester moest elk jaar weer met...

Maandag: Laat ons toegaan!

Door het geloof in Christus is er een toegang tot God. Gods kinderen mogen met vrijmoedigheid toegaan in het hemelse heiligdom, de plaats waar God woont. De afstand tussen God en Zijn kinderen...