Zondag: Een geest met Christus

Bijbeltekst

Statenvertaling

I Korinthe 6

12. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. 13. De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen; maar God zal beide dezen en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor den Heere en de Heere voor het lichaam. 14. En God heeft ook den Heere opgewekt, en zal ons opwekken door Zijn kracht. 15. Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen, en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre. 16. Of weet gij niet, dat die de hoer aanhangt, een lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot een vlees wezen. 17. Maar die den Heere aanhangt, is een geest met Hem. 18. Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. 19. Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 20. Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Uitleg

In de gemeente van Korinthe waren grote misstanden. Paulus schrijft een brief waarin hij erop ingaat. Er komt zelfs hoererij voor. Paulus wijst erop dat de lichamen van de gelovigen leden van Christus zijn. Dan kan het toch niet zo zijn dat de leden worden als die van een hoer. Want wie een hoer aanhangt, is één vlees met haar. Hierop maakt Paulus een tegenstelling: ‘Maar die den Heere aanhangt, is één geest met Hem.’ De gelovigen moeten weten dat ze duur gekocht zijn (vers 19). Christus heeft hen gekocht met Zijn kostbaar bloed, dat voor de zonde gevloeid heeft. Op heel de wereld is niets kostbaarder dan dat.

Het is de Heilige Geest Die de verbinding legt tussen Christus en een mens. Hij zorgt voor de toepassing van Christus’ verdiensten. De Heere Jezus kwam naar deze aarde om verzoening te brengen. In Johannes 3 kun je lezen hoe Jezus aan Nicodemus uitlegt waarom Hij in de wereld moest komen. Hij kwam om te behouden! Hij kwam om zondaren te redden. Hij moest lijden om de straf, die ons de vrede aanbrengt, te dragen. Door Zijn lijden en sterven heeft Jezus de zaligheid voor de Zijnen verdient. Hier alleen kennis van te nemen is niet genoeg. Je hebt wedergeboorte nodig. En dat is het werk van Gods Geest. Als Hij je van dood levend maakt, ben je vanaf dat moment niet meer geënt op de dode levensboom van Adam, maar in de ware Wijnstok Jezus Christus. Je bent dan één geest met Hem.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Woensdag: De Heilige Geest

Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus gaat over de Heilige Geest. Er is maar één vraag over de Heilige Geest in de catechismus. Over deze vraag, en het antwoord, gaat het deze...

Donderdag: Die Heere is en levend maakt

Al in het tweede vers van de Bijbel wordt de Heilige Geest genoemd: ‘En de Geest Gods zweefde op de wateren’ (Genesis 1:2). Vooral in het Nieuwe Testament lees je veel over de Geest....

Vrijdag: Hij woont in mensen

‘God is een Geest.’ Dat zegt de Heere Jezus tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Ook God de Vader en de Zoon zijn geest. Toch wordt de Heilige Geest in het bijzonder de Geest...

Zaterdag: Ook mij gegeven

De Heilige Geest is aan de kerk gegeven. De kerk is de werkplaats van de Geest. Maar deze wetenschap is niet genoeg. De Heilige Geest wordt vaak vergeleken met water. Op de pinksterdag is de...

Zondag: Een geest met Christus

In de gemeente van Korinthe waren grote misstanden. Paulus schrijft een brief waarin hij erop ingaat. Er komt zelfs hoererij voor. Paulus wijst erop dat de lichamen van de gelovigen leden van...

Maandag: De Trooster

In het evangelie van Johannes staan heel veel gesprekken die de Heere Jezus met Zijn discipelen heeft gevoerd. Je vindt ze niet in de andere evangeliën. Johannes beschrijft vanaf hoofdstuk...

Dinsdag: Eeuwige Geest

De tekst die boven dit dagboekstukje staat, lijkt veel op de tekst van gisteren. Beide teksten komen uit het lange afscheidsgesprek van Jezus met Zijn discipelen in de nacht waarin Hij verraden...