: ‘Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien’ (Johannes 3: 3). Na Johannes 3 ontmoeten we Nicodemus opnieuw in Johannes 7. In Johannes 19 zien we Nicodemus aanwezig bij de begrafenis van het lichaam van de Heere Jezus. Wat een boodschap ligt er in de weg van deze man. De wedergeboorte heeft in stilte en eenzaamheid plaatsgevonden. Hij is stilgezet na het nachtelijke gesprek met de Heere. Door Woord en Geest is Nicodemus ontdekt aan zichzelf. Is dat bij jou al gebeurd? Is je zonde al tot schuld geworden? De vrucht van de wedergeboorte komt openbaar. Er komen in het leven van Nicodemus dat hij niet meer kan zwijgen (Johannes 7). Hij gaat spreken ten gunste van de Heere. Kennen wij tijden dat we niet meer zwijgen kunnen?

De wedergeboorte drijft Nicodemus ook voort. Hij kan geen rust vinden in zijn godsdienst. Hij wordt uitgedreven naar de Heere Jezus. Op Gods tijd mag hij openbaar komen. Hij, bij een dode Jezus, ontvangt Nicodemus een Zaligmaker voor zijn ziel. Het ware geloof richt zich op Jezus. Wat is het wonderlijk dat Jezus Zich gaat wegschenken aan een verloren ziel. Ken jij die plaats waar de Heere Zich in jouw leven openbaarde?

 

">

Zondag: Genade komt openbaar

Bijbeltekst

Statenvertaling

Johannes 19

31. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden. 32. De krijgsknechten dan kwamen, en braken wel de benen des eersten, en des anderen, die met Hem gekruist was; 33. Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn benen niet. 34. Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. 35. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig; en hij weet, dat hij zegt, hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. 36. Want deze dingen zijn geschied, opdat de Schrift vervuld worde: Geen been van Hem zal verbroken worden. 37. En wederom zegt een andere Schrift: Zij zullen zien, in Welken zij gestoken hebben. 38. En daarna Jozef van Arimathea (die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vreze der Joden), bad Pilatus, dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen; en Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. 39. En Nicodemus kwam ook (die des nachts tot Jezus eerst gekomen was), brengende een mengsel van mirre en aloe; omtrent honderd ponden gewichts. 40. Zij namen dan het lichaam van Jezus, en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. 41. En er was in de plaats, waar Hij gekruist was, een hof, en in den hof een nieuw graf, in hetwelk nog nooit iemand gelegd was geweest. 42. Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.

Uitleg

De wedergeboorte is een wonderlijk en heerlijk werk van God. Het is een werk dat de Heere voltrekt in het leven van Gods kinderen. De wedergeboorte in noodzakelijk. De Heere Jezus heeft daarvan tegen Nicodemus gezegd: ‘Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien’ (Johannes 3: 3). Na Johannes 3 ontmoeten we Nicodemus opnieuw in Johannes 7. In Johannes 19 zien we Nicodemus aanwezig bij de begrafenis van het lichaam van de Heere Jezus. Wat een boodschap ligt er in de weg van deze man. De wedergeboorte heeft in stilte en eenzaamheid plaatsgevonden. Hij is stilgezet na het nachtelijke gesprek met de Heere. Door Woord en Geest is Nicodemus ontdekt aan zichzelf. Is dat bij jou al gebeurd? Is je zonde al tot schuld geworden? De vrucht van de wedergeboorte komt openbaar. Er komen in het leven van Nicodemus dat hij niet meer kan zwijgen (Johannes 7). Hij gaat spreken ten gunste van de Heere. Kennen wij tijden dat we niet meer zwijgen kunnen?

De wedergeboorte drijft Nicodemus ook voort. Hij kan geen rust vinden in zijn godsdienst. Hij wordt uitgedreven naar de Heere Jezus. Op Gods tijd mag hij openbaar komen. Hij, bij een dode Jezus, ontvangt Nicodemus een Zaligmaker voor zijn ziel. Het ware geloof richt zich op Jezus. Wat is het wonderlijk dat Jezus Zich gaat wegschenken aan een verloren ziel. Ken jij die plaats waar de Heere Zich in jouw leven openbaarde?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Jezus gevangen

In de hof van Gethsémané wordt deze vraag door de Heere Jezus gesteld. De vraag is gericht aan een bende krijgsknechten en dienaars van de overpriesters. Ze zijn vervuld met kwade...

Woensdag: Een waarschuwend voorbeeld

De Heere Jezus is door de bende gevangen genomen. De discipelen zijn allen gevlucht. De Heere wordt eerst naar het huis van Annas gebracht. Daarna wordt Jezus in het huis van Kajafas rechterlijk...

Donderdag: Gekozen voor…

De Grote Raad heef Jezus ter dood veroordeeld. In de vroege vrijdagmorgen gaat de Joden naar de wereldlijke rechter. Pilatus moet het doodvonnis bekrachtigen en uitvoeren. Het is de Joden niet...

Vrijdag: Jezus draagt de doornenkroon

Pilatus is een Romeins rechter. De Romeinse rechtspraak heeft hoge idealen en is van zeer hoge kwaliteit. De Romeinen zien liever de wereld ineenstorten dan dat ze ook maar een handbreed zouden...

Zaterdag: Het is volbracht

De Joden eisen de dood van de Heere Jezus en Pilatus is daarvoor bezweken (vers 16). De Heere Jezus wordt naar Golgotha gebracht. Op deze plaats zal Hij de kruisdood sterven. Het is een...

Zondag: Genade komt openbaar

De wedergeboorte is een wonderlijk en heerlijk werk van God. Het is een werk dat de Heere voltrekt in het leven van Gods kinderen. De wedergeboorte in noodzakelijk. De Heere Jezus heeft daarvan...

Maandag: Opzoekende liefde

Het werk der verlossing was het doel van Christus’ komst naar deze aarde. Hij is gekomen te lijden en te sterven. De Kerk van God heeft een Zaligmaker nodig. Die betaalt aan het recht van...