Zondag: Grote gevolgen

Bijbeltekst

Statenvertaling

Handelingen 11

19. Degenen nu, die verstrooid waren door de verdrukking, die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicie toe, en Cyprus, en Antiochie, tot niemand het Woord sprekende, dan alleen tot de Joden. 20. En er waren enige Cyprische en Cyreneische mannen uit hen, welken te Antiochie gekomen zijnde, spraken tot de Grieksen, verkondigende den Heere Jezus. 21. En de hand des Heeren was met hen; en een groot getal geloofde, en bekeerde zich tot den Heere. 22. En het gerucht van hen kwam tot de oren der Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochie toe. 23. Dewelke, daar gekomen zijnde, en de genade Gods ziende, werd verblijd, en vermaande hen allen, dat zij met een voornemen des harten bij den Heere zouden blijven. 24. Want hij was een goed man, en vol des Heiligen Geestes en des geloofs; en er werd een grote schare den Heere toegevoegd. 25. En Barnabas ging uit naar Tarsen, om Saulus te zoeken; en als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochie. 26. En het is geschied, dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de Gemeente, en een grote schare leerden; en dat de discipelen eerst te Antiochie Christenen genaamd werden. 27. En in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem te Antiochie. 28. En een uit hen, met name Agabus, stond op, en gaf te kennen door den Geest, dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld; dewelke ook gekomen is onder den keizer Claudius. 29. En naardat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste der broederen, die in Judea woonden. 30. Hetwelk zij ook deden, en zonden het tot de ouderlingen, door de hand van Barnabas en Saulus.

Uitleg

De steniging van Stéfanus had grote gevolgen. De Joden waren niet alleen woedend op Stéfanus, maar werden het ook op alle volgelingen van Jezus van Nazareth. Hoe durfden die volgelingen te zeggen dat zij, Gods volk, Mozes en de wet niet eerden. En bovendien beweerden die volgelingen dat Jezus was opgestaan uit de dood! Dat was toch een leugen? De Romeinse soldaten hadden immers gezegd dat Zijn volgelingen zelf Zijn lichaam hadden geroofd. Die verderfelijke sekte moest worden uitgeroeid. De vervolging van de gemeente te Jeruzalem brak uit. De kerk kwam in de verdrukking. Het gevolg was dat veel gelovigen wegvluchtten uit Jeruzalem, heel Israël door. Ja, ze vluchtten zelfs over de grens naar de heidense wereldstad Antiochië. De duivel wilde de kerk vernietigen, maar God gebruikt de verstrooiing om veel anderen, ook heidenen, tot bekering te brengen. En dan lezen we dat ook in Antiochië een gemeente ontstond uit de heidenen. Hier is het begin van de wereldoogst. Wat werkt de Heere wonderlijk. Wees maar blij dat wij niet vervolgd worden. Maar vergeet niet dat de Heere ook van jou vraagt om Zijn Woord door te geven aan allen die nog nooit van Hem gehoord hebben. Een grote opdracht! En mag jij de naam van christen al echt dragen, of is het alleen in naam?

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Een nieuwe diaken

De eerste christengemeente in Jeruzalem groeit erg snel. Velen komen tot bekering. Wat zien we hier duidelijk dat als de Heilige Geest werkt, er dan wonderen gebeuren. Dan komen er zondaren tot...

Woensdag: Beschuldigd van laster

Stéfanus was niet alleen een diaken, maar ook een evangelist. Niet alleen in zijn daden, het verzorgen van de armen, maar ook in zijn woorden gaat er veel van hem uit. Hij verkondigt...

Donderdag: De rede van Stéfanus (1)

Voor het Sanhedrin met de machtige hogepriester als voorzitter houdt Stéfanus een rede die we lezen in Handelingen 7:2-53. Wat een geloofsmoed om zo te getuigen! Stéfanus gaat het...

Vrijdag: De rede van Stéfanus (2)

In het laatste stuk van zijn rede spreekt Stéfanus over de tabernakel en de tempel. De tempel was voor de Joden en het Sanhedrin een heilige plaats, want daar woonde toch de Heere. God...

Zaterdag: Stervend bidden

Stéfanus wijst de Joden op hun hardnekkigheid van hart. Dat verdragen ze niet. Ze worden ontzettend boos. Lees maar wat er staat in vers 54. Stéfanus zegt dat ze helemaal geen...

Zondag: Grote gevolgen

De steniging van Stéfanus had grote gevolgen. De Joden waren niet alleen woedend op Stéfanus, maar werden het ook op alle volgelingen van Jezus van Nazareth. Hoe durfden die...

Maandag: Paulus stond er bij

Bij de steniging van Stéfanus paste Saulus op de kleren van allen die stenen gooiden. Hij was blij dat die Stéfanus uit de weg werd geruimd. Zijn welverdiende loon! Saulus was toen...