Zondag: Hemelse rijkdom hier en nu

Bijbeltekst

Statenvertaling

Psalmen 2

1. Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? 2. De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: 3. Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. 4. Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. 5. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken. 6. Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. 7. Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. 8. Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting. 9. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. 10. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde! 11. Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving. 12. Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

Uitleg

Wat heb je er nú aan om het Koninkrijk der hemelen te erven? Later, ja, na je dood… Maar nú, terwijl je nog een heel leven voor je hebt, misschien? Heb je nú ook al iets aan die heerlijke belofte die Jezus in vers 3 van Mattheüs 5 uitspreekt: “Want van hen is het Koninkrijk der hemelen”? Ja, want de Koning leeft nu en regeert hier. Hij woont in het hart van alle armen van geest. Wie zijn dat ook al weer? Mensen die steunen op Gods genade in Christus Jezus.

Welke hemelschat bezit je dan? Dat je onderdaan bent van deze goede Koning; dat je door Hem wordt beheerst!

God raadt jou aan, ja Hij beveelt je: “Kus Mijn Zoon…” En Hij belooft: “Welgelukzalig zijn allen die op Hem betrouwen.”

Wat is ‘op Hem betrouwen’? Met de nood en de schuld van je verzondigde leven vluchten tot Hem, om schuilplaats te vinden bij Hem, en voor eeuwig beveiligd te worden door Hem!

Denk na over Psalm 2 vers 7 berijmd:

Welzalig zij die naar Zijn reine leer

In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen.

Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER’.

Welzalig zij die vast op Hem betrouwen.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Arm van geest

Jezus spreekt mensen zalig. Het is aan het begin van Zijn ‘loopbaan’ als rabbi. Een rabbi is een onderwijzer. Het onderwijs van Jezus hoort bij het eerste deel van Zijn werk. Het...

Woensdag: Rijk in God

Het thema van deze serie is: aardse en hemelse goederen. Wie zijn hart scheurt, zoals Joël het in zijn dagen tegen het verbondsvolk Israël zegt, heeft geen belang meer in aardse...

Donderdag: Welke Hemelse goederen?

Hoe stel jij je de hemel voor? De Bijbel gebruikt beeldspraak en heeft het dan over een stad van goud. Duidelijk is dat het niet materieel bedoeld is. Toen Luther eens aan zijn kleine kinderen...

Vrijdag: Maakt Hemelse rijkdom arm?

Als je gegrepen bent door een ideaal, kun je heel wat er voor over hebben, om dat ideaal te bereiken. Wie smaak heeft gekregen in de dingen van Boven, treurt niet om het gemis van aardse gemak....

Zaterdag: Rijk, arm, arm, rijk…

Hoe kan iemand die zo arm is, dat hij zijn hart moet scheuren van verdriet over zijn zonden en hemelhoge schulden, ooit rijk zijn? Paulus vertelt het ons in het hoofdstuk dat gaat over arme...

Zondag: Hemelse rijkdom hier en nu

Wat heb je er nú aan om het Koninkrijk der hemelen te erven? Later, ja, na je dood… Maar nú, terwijl je nog een heel leven voor je hebt, misschien? Heb je nú ook al...

Maandag: Uw Koninkrijk kome!

Het Koninkrijk der hemelen heeft voor ons geen enkele aantrekkelijkheid, zolang we zelf koning van ons leven willen zijn. Als jij de goede gewoonte hebt om geregeld het ‘Onze Vader’...