Zondag: Ná de preek...

Bijbeltekst

Statenvertaling

Filippenzen 4

1. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden! 2. Ik vermaan Euodia, en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in den Heere. 3. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees dezen vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens, en de andere mijn medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens. 4. Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. 5. Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij. 6. Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. 8. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve; 9. Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.

Uitleg

Het gelezen Woord is opengegaan. Gelet op het resultaat heeft Filippus Samaria zeker niet voor niets achtergelaten. Was er blijdschap in Samaria tijdens zijn aanwezigheid, in de hemel is er nu ook blijdschap over deze ene Moorman. Jezus zei dat er blijdschap in de hemel is over iedere zondaar die tot Hem nadert en naar Hem hóórt. De preek slaat aan en in.

Lukas vertelt van het gepredikte Woord. En over het ‘getekende’ Woord, want de kamerling wordt hetzelfde moment gedoopt. Voor Filippus zit de taak erop: de Geest des Heeren nam Filippus weg en hij werd gevonden te Azôte. We zien hetzelfde als twee dagen geleden: God stippelt voor Zijn dienstknechten de weg van de prediking uit. De prediker is weg. En de kamerling dan? Staat hij treurig te kijken? Zit hij nu als een hoopje ellende in de wagen? Nee, de kamerling reist na de ‘openluchtdienst’ van Woord en sacrament zijn weg met blijdschap. Hij schijnt Filippus helemaal niet te missen: de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap.

Vreugde over de Woordverkondiging. Dankbaarheid vanwege Jezus, Die hem een plaatsje bij Zichzelf geeft. ’t Is goed te begrijpen: als Jezus op de goudschaal van het Woord wordt gebracht en het volle gewicht krijgt, dan is er bij het ‘niemand zien dan Jezus alleen’ voluit blijdschap. Wie begrijpt wat hij leest, eindigt in intense vreugde. Om Jezus’ wil.

Vraag: Heb jij iets van de bovenstaande vreugde ervaren tijdens of na de woordverkondiging vandaag?

 

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Neem en lees

Je kent de tekst: ‘Onderzoekt de Schriften.’ Dat is een gebod, een eis. Hij Die het beveelt, spreekt met gezag. Hij wil in het leven het eerste en laatste woord hebben. Hijzelf heet...

Woensdag: Met de paplepel ingegoten

Misschien is het jou met de paplepel ingegeven: lees je Bijbel, bid elke dag. Inmiddels zal het je vanuit de geschiedenis die Jezus’ opmerking bevat om de Schriften te onderzoeken, wel...

Donderdag: Traditiegetrouw

We doen dat altijd zo, zegt iemand, we zijn dat zo gewend, het is al een oude traditie. In bepaalde gezinnen bestaat bijvoorbeeld een traditie om de dag altijd met schriftlezing en gebed te...

Vrijdag: Gevaarlijke vergeetachtigheid

Slordig bijbellezen of de Bijbel gaat nog weinig open... Het gebeurt zomaar. Je hebt het soms niet eens in de gaten. Dat jouw Bijbel dicht blijft, kan veel redenen hebben. Ze zijn soms heel...

Zaterdag: Attentie, attentie...

Je hebt een Bijbel tot je beschikking, misschien zelf gekocht of bij een bijzondere gelegenheid gekregen. We hebben op de catechisatie en op school geleerd dat het zogenaamde ‘Boek der...

Zondag: Ná de preek...

Het gelezen Woord is opengegaan. Gelet op het resultaat heeft Filippus Samaria zeker niet voor niets achtergelaten. Was er blijdschap in Samaria tijdens zijn aanwezigheid, in de hemel is er nu...

Maandag: Een gesloten boek?

De Openbaring is een moeilijk boek. Zó moeilijk, dat sommigen zeggen het daarom maar dicht te laten. Hoe begrijpelijk ook, het is geheel in strijd met de bedoeling van de Heere. Wie de...