Zondag: Ongerechtigheid haat gerechtigheid

Bijbeltekst

Statenvertaling

MatteŁs 5

10. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 11. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. 12. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.

Uitleg

In deze wereld zullen de discipelen van Jezus vervolgd worden. Men zal hen smaden. Men zal leugens over hen rondstrooien en kwaad van hen spreken. Laten we ons daar geestelijk op instellen. Het belijden van de Naam van Jezus brengt lijden mee in deze wereld, waarin de satan het voor het zeggen heeft en waarin de mensen dienaren van de satan zijn. Op het werk zul je afwijzing moeten incasseren, omdat je een christen bent en daar ook voor uitkomt. Waarom deze haat tegen christenen? De wereld kan en wil het zuivere, het goede, het reine niet verdragen. De ongerechtigheid haat de gerechtigheid. Dat zie je overal in de wereld. Jezus zegt ons: zalig ben je als je dit lijden ervaart omwille van de gerechtigheid, omwille van Mij. U kent een geluk dat draagt en dat in de vervolgingen en de smaad alleen nog maar sterker kan worden. Wees er blij mee dat u om Mijnentwil deel hebt aan de haat, waarmee ook Ik gehaat ben. Wat de wereld niet weet, mag u weten: uw loon is groot in de hemelen! Zo hebben ze vroeger de profeten behandeld. Beleef dit geluk als je in de wereld tegenstand ontmoet.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Doe recht en gerechtigheid

Het was de roeping en de eer van Davids koningshuis een afspiegeling te zijn van Gods koningschap over Zijn volk. Juda’s vorsten behoorden te zijn: rechtvaardig, wijs en zacht. Ze moesten...

Woensdag: De rechtvaardige Spruit

Het wordt nacht over Israël. De troon van David ligt neergestort. De koningen hebben gefaald. Het volk gaat naar Babel. Het einde van een trouweloos geslacht is nabij. Maar dan flitst...

Donderdag: Gods rechterhand, die gerechtigheid werkt

Troostwoorden stapelen zich op; troostwoorden in wat we gelezen hebben. Liefelijke klanken komen ons tegemoet wanneer wordt gezegd: ‘Wees niet bang, want Ik ben met je! Ook ondersteun Ik...

Zaterdag: Zegen van rechtvaardige rechtspraak

Psalm 72 is een heel bijzondere psalm, een koningspsalm; allereerst bestemd voor Salomo. Allerlei wensen worden aan zijn adres geuit. Het zal vader David zijn, die in deze psalm voor zijn zoon...

Zondag: Ongerechtigheid haat gerechtigheid

In deze wereld zullen de discipelen van Jezus vervolgd worden. Men zal hen smaden. Men zal leugens over hen rondstrooien en kwaad van hen spreken. Laten we ons daar geestelijk op instellen. Het...

Maandag: Honger en dorst naar de gerechtigheid

In deze wereld heerst verschrikkelijk onrecht. De ongerechtigheid heerst door de macht van de satan en door het zondigen van de werkers van de ongerechtigheid. Wie door de genade van Jezus...