Zondag: Op reis naar de stad

Bijbeltekst

Statenvertaling

HebreeŽn 11

8. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij komen zou. 9. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die medeerfgenamen waren derzelfde belofte. 10. Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is. 11. Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen, om zaad te geven, en boven den tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard; overmits zij Hem getrouw heeft geacht, Die het beloofd had. 12. Daarom zijn ook van een, en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is, hetwelk ontallijk is. 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. 14. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk, dat zij een vaderland zoeken. 15. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van hetwelk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben, om weder te keren; 16. Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt Zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun een stad bereid.

Uitleg

Abraham is zo iemand die leefde door het geloof. Hij gaat op weg en de enige zekerheid die hij heeft, is de belofte van God. Dat is toch wat als je er goed over nadenkt. Het laat goed zien wat geloof is: ‘amen’ zeggen op Gods Woord. Maar dat niet alleen, geloven is ook ‘amen’ doen: Abraham gáát. Nu geeft de schrijver van Hebreeën een bijzonder licht op het doel van de reis van Abraham. Hij zegt dat Abraham de stad met fundamenten verwachtte (vs 10). Als wij dit lezen kunnen we ons afvragen wat er nu zo aantrekkelijk is aan een stad. Drukte, vervuiling, criminaliteit… dat zijn gedachten die wij bij de stad kunnen hebben. Maar voor mensen in de tijd van de Bijbel was dit heel anders. Bij de stad dachten de mensen aan een veilige plek, het einde van een reis, een plek waar het goed wonen was. Dáár zag Abraham naar uit en hij wist dat God hem die geven zou. Ja, God stelt er zelfs een eer in om Zijn kinderen na een lange reis veilig in deze Stad te krijgen (vs 16). Nog steeds is dit het perspectief van waaruit elke christen mag leven. Nu vind ik de reis misschien zwaar, moeilijk en onveilig, maar ik weet waar de reis naar toe gaat.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Gedane zaken nemen geen keer

Tegenwoordig kom je gedachten over reïncarnatie, een hemel voor iedereen of juist het oplossen in het niets na dit leven allemaal tegen. En soms bekruipt je het gevoel dat je dit niet...

Woensdag: Genadetijd op weg naar de eeuwigheid

In het Schriftgedeelte dat we lazen, ja in heel het hoofdstuk rollen de openbaringsgolven over elkaar heen. Het is als bij Johannes op Patmos. Hij staat op het strand, en de golven rollen over...

Donderdag: Zie, ik maak alle dingen nieuw

Het is de laatste dag van het jaar onzes HEEREN 2015. Nog even dan is ook dit jaar weer verouderd en stappen we het nieuwe jaar binnen. Maar wat is oud en wat is nieuw? Zou er werkelijk zoveel...

Vrijdag: Ik zal met u zijn

We lazen het begin van het boek Jozua. Er is een nieuwe periode aangebroken voor het volk Israël. Geen gemakkelijke periode. Jozua moet het volk in Kanaän brengen. Maar hóe...

Zaterdag: En leidt mij op de eeuwige weg

Wie gedacht zou hebben dat David als kind van de Heere zich ver boven anderen zou verheffen, die hoort hier iets anders. Juist als hij gebeden heeft om Gods wraak over de goddelozen, komt de...

Zondag: Op reis naar de stad

Abraham is zo iemand die leefde door het geloof. Hij gaat op weg en de enige zekerheid die hij heeft, is de belofte van God. Dat is toch wat als je er goed over nadenkt. Het laat goed zien wat...

Maandag: Toekomstperspectief

De discipelen van Jezus hebben het moeilijk. Ze hebben zojuist nog eens te horen gekregen dat Jezus van hen weg zal gaan. Ze zijn verdrietig en verward. Ze hadden het zich zo anders voorgesteld....