Zondag: Uitdelen

Bijbeltekst

Statenvertaling

I Petrus 4

10. Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. 11. Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods; indien iemand dient, die diene als uit kracht, die God verleent; opdat God in allen geprezen worde door Jezus Christus, Welken toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen.

Uitleg

In de gelezen verzen maakt Petrus duidelijk wat leven in het licht van de komst van Jezus betekent. En dat is samen te vatten in het woord ‘uitdelen’.

Het beeld dat de apostel gebruikt is duidelijk: op de wachtpost van het leven krijgt ieder zijn taak. De Heere schenkt in de gemeente een grote verscheidenheid aan gaven. De één heeft de gave van het spreken, de ander van het doen. de één kan goed leidinggeven, de ander is liever met de handen bezig. Maar zoals in een lichaam alle lichaamsdelen bij elkaar horen, zo zijn ook in de gemeente alle gaven nodig.

Het komt slechts op één ding aan: dat we als goede rentmeesters de ontvangen gaven ook gebruiken. Dat geldt niet alleen voor de ambtsdragers, maar voor elk levend lid van de gemeente. Waar de verscheidenheid van gaven wordt gebruikt, daar wordt de gemeente in eenheid verbonden en krijgt God in alles de eer. Hoe nemen wíj onze plaats in de gemeente in? Is het ons vreugde anderen te dienen? Iets van andere te mogen ontvangen is rijk. Maar om Christus’ wil uitdelen is rijker. Hoe zei Jezus het ook alweer? ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen’.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Jezus' dienstbaarheid

Als er Eén is die niet Zijn eigen belang op het oog heeft gehad, is het Christus wel. Hij cijferde Zichzelf helemaal weg. Hij was en is God eniggeboren Zoon. De discipelen hebben Hem als...

Woensdag: Jezus als Voorbeeld

De Heere Jezus stelt soms indringende vragen. Na de voetwassing zegt Hij: ‘Verstaat u wat Ik u gedaan heb?’ Hij kroop aan hun voeten. Zij weigerden in hoogmoed deze broederdienst...

Donderdag: Doet recht en gerechtigheid

Het was de roeping en de eer van Davids koningshuis een afspiegeling te zijn van Gods koningschap over Zijn volk. Juda’s vorsten behoorden te zijn: rechtvaardig, wijs en zacht. Ze moesten...

Vrijdag: De vruchten van je gerechtigheid

Die uitdrukking kan bij het eerste lezen en horen misschien wel vragen oproepen. Vruchten van jouw gerechtigheid of wat je terug krijgt als je recht/goed doet? Hebben wij gerechtigheid? Paulus...

Zaterdag: Het spoor van de liefde

Je komt nog wel eens mensen tegen die zeggen: ‘De wet heeft afgedaan’. Daar hebben we sinds de komst van Christus niets meer mee te maken. Vrijheid, blijheid! Maar wat is dat een...

Zondag: Uitdelen

In de gelezen verzen maakt Petrus duidelijk wat leven in het licht van de komst van Jezus betekent. En dat is samen te vatten in het woord ‘uitdelen’.

Het beeld dat de...

Maandag: Nú dienen, straks heersen

We vinden het maar een brutale vraag: mogen wij misschien vooraan staan? Maar Jezus is mild. Hij spreekt over de beker en de doop, als tekenen van het lijden. De beker vol toorn van God over de...