Zondag: Van harte je naaste vergeven

Bijbeltekst

Statenvertaling

MatteŁs 18

21. Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven! Tot zevenmaal? 22. Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven maal. 23. Daarom wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. 24. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een, die hem schuldig was tien duizend talenten. 25. En als hij niet had, om te betalen, beval zijn heer, dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. 26. De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heer! wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. 27. En de heer van dezen dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen, en de schuld hem kwijtgescholden. 28. Maar dezelve dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten, die hem honderd penningen schuldig was, en hem aanvattende, greep hem bij de keel, zeggende: Betaal mij, wat gij schuldig zijt. 29. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: Wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. 30. Doch hij wilde niet, maar ging heen, en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. 31. Als nu zijn mededienstknechten zagen, hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden; en komende, verklaarden zij hunnen heer al wat er geschied was. 32. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen, en zeide tot hem: Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij gebeden hebt; 33. Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? 34. En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem den pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. 35. Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden.

Uitleg

Petrus wil weten waar hij zich aan moet houden bij het vergeven van de ander. Hij wil best royaal zijn – zeven keer – maar houdt het niet ééns op? Dan vertelt Jezus over het rijk van God. Daar krijgt God weer alle eer. Maar daar wordt van mij dus ook verantwoording gevraagd: heb ik met mijn leven God geëerd? Nu, als dat de enige maatstaf was kwam er geen mens in dat rijk. Ik zeker niet! Dat is het eerste dat Petrus en wij moeten leren. Dat er voor mij toch plaats is bij God, dank ik alleen daaraan, dat Hij mij al mijn schuld kwijt scheldt. Hij doet dat zelfs graag. Er is aan Zijn vergeving ook geen grens. Behalve… als ik niet bereid zou zijn, een ander te laten delen in de vergeving waar ik zelf van leef. Vergeven kan ongelofelijk moeilijk zijn vanwege de pijn van wat mij is aangedaan. Maar toch… Zelf vergeving krijgen brengt tot verwondering: hoe bestaat het dat God mij niet afschrijft? Is het dan denkbaar dat ik nee blijf zeggen tegen iemand die vraagt: schrijf mij niet af? En als ik bij Gods vergeving de tel kwijtraak, bij welk getal zou die van mij dan moeten stoppen?

Waarom is het volgens dit gedeelte belangrijk om anderen te vergeven? Vind jij het moeilijk om iemand te vergeven als hij/zij jou kwaad heeft gedaan?

 

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Rechtvaardigheid; een eigenschap van God

In psalm 7 horen wij David klagen over de Benjaminiet Kusch die het hem moeilijk maakt. Deze stamgenoot van Saul heeft blijkbaar in de raadsvergadering koning David belasterd. David wordt ervan...

Woensdag: Kenmerken van een rechtvaardig leven

In Jeruzalem was een spreekwoord in omloop, dat luidde: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. Daarmee bedoelde men: de narigheid, die wij nu...

Donderdag: Sociaal onrecht en Gods oordeel daarover

Amos laat in opdracht van de Heere zien dat zonde tegen de eerste tafel van Gods wet altijd zonde tegen de tweede tafel ten gevolge heeft. Wie Gods rechten miskent, komt er ook toe de rechten...

Vrijdag: Zonden en schuld verzwijgen maakt het leven zwaar

Het kan gebeuren dat iemand aan je vraagt: is er wat met je? Je kijkt zo somber. Ben je ziek; druk; of ergens bezorgd over? Allerlei psychische factoren kunnen onze lichamelijke conditie...

Zaterdag: Hij werpt zonden in de diepten van de zee

De profetie van Micha sluit af met een loflied op Gods vergevende genade. Micha heeft gezien hoe de Heere een nieuw begin gaat maken. Hoe Hij zondaren, die met Micha leerden uitzien naar Gods...

Zondag: Van harte je naaste vergeven

Petrus wil weten waar hij zich aan moet houden bij het vergeven van de ander. Hij wil best royaal zijn – zeven keer – maar houdt het niet ééns op? Dan vertelt Jezus...

Maandag: God vergeeft toch wel?

Vandaag wordt het Evangelie van Gods genade voor zondaren ons gepredikt. Wat doet dat met jou? Een niet-christen zei eens: ‘Dat gaat maar mooi makkelijk bij jullie. Jullie doen de hele...