Zondag: Water uit de Fontein

Bijbeltekst

Statenvertaling

Jesaja 55

1. O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk! 2. Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. 3. Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David. 4. Ziet, Ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken. 5. Ziet, gij zult een volk roepen, dat gij niet kendet, en het volk, dat u niet kende, zal tot u lopen, om des HEEREN uws Gods wil, en om des Heiligen Israels wil, want Hij heeft u verheerlijkt. 6. Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk. 8. Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 9. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten. 10. Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den zaaier, en brood den eter; 11. Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende. 12. Want in blijdschap zult gijlieden uittrekken, en met vrede voortgeleid worden; de bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. 13. Voor een doorn zal een denneboom opgaan, voor een distel zal een mirteboom opgaan; en het zal den HEERE wezen tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden.

Uitleg

Een dorstige is iemand, die gebrek heeft aan water. Een geestelijke dorstige is iemand, die om God verlegen is geworden. Bén jij zo’n dorstige? Van nature is niemand dat. Want een mens, zoals hij van nature is, dorst naar de wereld. Naar alles wat in deze wereld is en deze wereld te bieden heeft.

Maar wat een zegen als zonde en wereld ons hart niet meer vervullen kunnen. Als we gaan beseffen wat het betekent om God kwijt te zijn. Geestelijke dorst náár de Heere, die kómt ook van de Heere. Dat werkt de Heilige Geest in het hart. En als je naar God dorst, ga je je dorst aan de Heere bekendmaken. Hoe? Biddend, worstelend. Denk maar aan Psalm 42: Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. Het is ook een dorst, die alleen door de Heere Zélf gelest kan worden.

Hij heeft in Zijn Zoon een Fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Uit die Fontein wordt het water des levens ontvangen. Water des levens. Wat is dat? Dat is alles wat de Heere Jezus verworven heeft voor naar God dorstende zondaren: genade, vrede, verzoening, gemeenschap met de Heere. En nu zegt Hij: Ik zal dat alles aan de dorstige géven.

Er hoeft dus niet voor betaald te worden. Want er is al voor betaald. Er is voor betaald met de prijs van het dierbaar bloed van de Zaligmaker. Hij heeft aal die weldaden van het genadeverbond betaald, om ze aan dorstigen te kunnen geven om niet! Is het voor jou een groot wonder, om uit het Evangelie te horen dat de prijs betaald is?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: De Eerste en de Laatste

Johannes is op het eiland Patmos. Daar verschijnt de Heere Jezus aan hem. Hij, Die is, en Die was, en Die komen zal. Aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Er klinkt een machtige...

Woensdag: Jezus in het middelpunt

Het Kind in de kribbe is tegelijk Leeuw uit de stam van Juda. Hij heeft bevoegdheid en waardigheid om het boek van de toekomst te openen. Johannes, jij weet niet hoe het moet? Is jouw hart in...

Donderdag: Door alle landen

Johannes ziet een wit paard met een ruiter. De ruiter heeft een boog in zijn hand. Hij is bezig om met zijn pijlen zijn tegenstanders aan zich te onderwerpen. Zijn doel is echter niet om hen te...

Vrijdag: Ontwaakt!

Het gaat in de Openbaring om de Heere Jezus en Zijn komende heerlijkheid. De dingen die Johannes ziet, zijn niet los te maken van de komst van Jezus Christus. Het gaat telkens om Zijn macht en...

Zaterdag: Dan is het voorbij

Het is geschied! Dat woord zal straks klinken aan het eind der tijden. Het is geschied! Dat zal straks, en wie weet hoe spoedig, ook gelden van óns leven op aarde. Voor de...

Zondag: Water uit de Fontein

Een dorstige is iemand, die gebrek heeft aan water. Een geestelijke dorstige is iemand, die om God verlegen is geworden. Bén jij zo’n dorstige? Van nature is niemand dat. Want een...

Maandag: Het Woord bewaren

De inhoud van de Openbaring bestaat, zoals trouwens heel de Bijbel, uit woorden van Gód! Het zijn geen woorden van mensen of engelen; zij hebben slechts gezegd wat de Heere Zelf in hun...