Tekst van de dag

Handelingen 5:12-16

En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtelijk in het voorhof van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich bij hen voegen; maar het volk hield hen in grote achting. En er werden meer en meer toegedaan, die den Heere geloofden, menigten beide van mannen en van vrouwen; Alzo dat zij de kranken uitdroegen op de straten, en legden op bedden en beddekens, opdat, als Petrus kwam, ook maar de schaduw iemand van hen beschaduwen mocht. En ook de menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kranken, en die van onreine geesten gekweld waren; welke allen genezen werden.

Uitleg

Het gaat hier over de eerst christenen die samen kwamen onder de zuilengang van Salomo. Er gebeurden wonderen, en ze waren eensgezind bijeen. Wat kunnen we daar naar verlangen. Eensgezind. Als gemeenteleden onderling, maar ook met al die verschillende kerken en stromingen. Er zijn momenten dat je die eensgezindheid kunt ervaren. Op bepaalde vakanties, waar mensen van allerlei kerkelijke stromingen in een groep zitten. Met interkerkelijke Bijbelstudieconferenties. Een collega of vriend die van een andere kerk is, maar met wie je goede gesprekken over geloven kunt hebben. Fijn dat zulke momenten er ook zijn. We lezen hier nog iets over de vroege kerk: Niemand durfde zich bij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen. Er gold een hoge norm voor heiligheid. Men keek tegen deze gemeente op. Maar zo bleef het niet. Er is een schijn van godsvrucht, maar de kracht ervan is verloochend. Van deze gemeentes gaat geen kracht meer uit. Veel zonden kunnen gecombineerd worden met een christelijke belijdenis. Dat brengt schade aan de gemeente. En denk bij die zonden niet aan allerlei grove uitspattingen. Het komt heel dichtbij. Liefde voor geld, egoïsme, hoogmoed, elkaar niet vergeven, overdadig leven. Met woorden kunnen we makkelijk belijden een christen te zijn. Komt het ook uit in onze daden? We lezen dat er steeds meer mensen gingen geloven, omdat er kracht uitging van het leven van deze gemeente. Bid of de Heere wil geven dat er kracht van jouw leven uitgaat, in de gemeente en daarbuiten.

Leesplannen

Geloven tegen de stroom in

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie. Komende week is het thema Geloven tegen de stroom in, in samenwerking met de jongerenorganisatie Hervormd Jeugdwerk (HJW).

Liefde

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Liefde, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

Van duisternis naar licht

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Van duisternis naar licht, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

De toekomst van de kerk

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema De toekomst van de kerk, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

Voorbijgegaan

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Voorbijgegaan, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

Gezondheid en ziekte

Waarom zijn mensen ziek? Hoe ga je om met ziekte? Hoe ga je om met gezondheid? De HHJO gaat samen met jou op zoek naar een antwoord op deze vragen

Ontmoeten

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Ontmoeten, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

Geef ons heden ons dagelijks brood

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Geef ons heden ons dagelijks brood, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

Elk oog zal Hem zien

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie. Komende week is het thema Elk oog zal Hem zien, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

Bestaat God?

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Bestaat God?, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).