Tekst van de dag

2 Petrus 3:8-18

Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag. De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid! Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede; En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft; Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid; Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.

Uitleg

Tegenwoordig worden nogal wat gebruikte spullen aangeboden. Vrijmarkten doen het goed. Marktplaats.nl doet goede zaken. Veel mensen willen graag iets nieuws. De spullen die ze al hebben, zijn vaak na een half jaar alweer verouderd. Het mooie is er dan wel af. De gedachten en de begeerten gaan dan al snel weer uit naar dat nieuwere, dat nog mooiere. Reclamefolders prikkelen de zinnen. Het gewenste wordt aangeschaft en het oude ingeruild. Dan is er bij het bezit van het nieuwe even vreugde. Maar het spreekwoord zegt het al: het bezit van het zaak is het einde van het vermaak. Toch kan de mens de geestelijke les maar moeilijk tot zich nemen. En die bijbelse les is deze: ons hart moet niet uitgaan naar de begeerlijkheid des vleses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid van het leven. Want de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Al het nieuwe veroudert snel. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid (naar 1 Joh. 2:16 17). Die zal geen kortstondige vreugde hebben in het nieuwe van de wereld. Die zal eeuwige vreugde hebben in het nieuwe dat de Heere geeft: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Zoek toch wat boven is; niet wat beneden is.

Leesplannen

Geef ons heden ons dagelijks brood

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Geef ons heden ons dagelijks brood, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

Elk oog zal Hem zien

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie. Komende week is het thema Elk oog zal Hem zien, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

Bestaat God?

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Bestaat God?, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

Wat is dwaasheid?

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Wat is dwaasheid, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

Danken in coronatijd

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Dank God, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

De Schepping

De Heere God schiep hemel en aarde. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeente (JBGG) staat met je stil bij dit onbevattelijke wonder.

Gods Woord onderzoeken

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Onderzoekt de Schriften, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongeren¬organisatie (HHJO).

Elkaar zien

Een christen hoeft ook in coronatijd niet alleen te zijn. Een christen is immers onderdeel van een gemeente. De Heere Jezus, en ook de apostel Paulus leggen ons uit wat gemeente-zijn praktisch betekent. Lees maar mee in dit Bijbelrooster van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

Jong geleerd

Wie jong leert over God en Zijn Woord, heeft daar later veel profijt van. Lees maar mee met dit Bijbelrooster van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

De Bijbel is eerlijk

Gods Woord is als een spiegel. Als we erin kijken, zien we onszelf. Confronterend. Gelukkig openbaart de Heere ook een reddende Weg.