Tekst van de dag

Handelingen 6:1-7

En in dezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreen, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. En de twaalven riepen de menigte der discipelen tot zich, en zeiden: Het is niet behoorlijk, dat wij het Woord Gods nalaten, en de tafelen dienen. Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords. En dit woord behaagde aan al de menigte; en zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een Jodengenoot van Antiochie; Welken zij voor de apostelen stelden; en dezen, als zij gebeden hadden, legden hun de handen op. En het woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer; en een grote schare der priesteren werd den gelove gehoorzaam.

Uitleg

De eerste christengemeente in Jeruzalem groeit snel. Velen komen tot bekering. We zien hier duidelijk dat als de Heilige Geest werkt, er dan wonderen gebeuren. Dan komen zondaren tot bekering. Wil je bekeerd worden? Dan moet je vragen of de Heilige Geest in je hart wil komen. Dan gebeuren er ook in jouw leven wonderlijke dingen. Tot de gemeente behoren veel Joden die wonen in Jeruzalem, de Hebreeën genoemd. Maar ook veel Joden die komen uit de verstrooiing, de Grieken. Het alles met elkaar delen, zoals dat er in het begin was, gaat niet meer, want de gemeente wordt te groot. Tegelijk voelen de Grieken zich achteruitgezet. De apostelen kunnen het werk niet meer alleen aan. Daarom wordt besloten om andere mannen te verkiezen, die speciaal voor de armen gaan zorgen. Een nieuw ambt wordt ingesteld. Het ambt van diaken. Er worden niet zomaar mannen aangesteld. Nee, men ziet om naar mannen vol des Heiligen Geestes en wijsheid. Dit betekent dat men opzoek is naar mannen met gaven van de Heilige Geest om het ambt met getrouwheid en voorzichtigheid te kunnen uitoefenen. Er worden er zeven gekozen. Eén van hen is Stéfanus. Van hem staat geschreven “vol des geloofs en des Heiligen Geestes”. Hij was door de Heere met nog meer gaven bedeeld dan de anderen. En Stéfanus gebruikte die gaven niet tot eigen roem en eer. Gods eer was het enige dat voor Stéfanus telde. Hoe gebruik jij de gaven die God je heeft gegeven?

Leesplannen

JBGG-Bijbelrooster: De eerste martelaar

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Stéfanus, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

Geloven tegen de stroom in

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie. Komende week is het thema Geloven tegen de stroom in, in samenwerking met de jongerenorganisatie Hervormd Jeugdwerk (HJW).

Liefde

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Liefde, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

Van duisternis naar licht

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Van duisternis naar licht, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

De toekomst van de kerk

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema De toekomst van de kerk, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

Voorbijgegaan

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Voorbijgegaan, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

Gezondheid en ziekte

Waarom zijn mensen ziek? Hoe ga je om met ziekte? Hoe ga je om met gezondheid? De HHJO gaat samen met jou op zoek naar een antwoord op deze vragen

Ontmoeten

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Ontmoeten, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

Geef ons heden ons dagelijks brood

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Geef ons heden ons dagelijks brood, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

Elk oog zal Hem zien

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie. Komende week is het thema Elk oog zal Hem zien, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).