God maakte het goed, en maakt het weer goed

Openbaring 21:1-7

En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint, zal alles beerven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

Uitleg

Probeer je eens voor te stellen hoe het was in het paradijs. Er was vrede. De mensen hoefden geen dieren te doden. Die vormden geen bedreiging. Adam en Eva aten planten. Er was geen jaloezie, geen ruzie, geen verdriet. Er waren geen geheimen. Tussen mens en dier was alles goed. En tussen God en alles wat Hij gemaakt had was het goed. Na de zondvloed was er een soort nieuwe schepping maar het was niet zo goed als in het begin. Want het hart van de mens was zonde. Zo goed als in het paradijs wordt het niet meer. Of wel? Johannes ziet in een visioen wat er komt na het laatste oordeel. Hij ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de zee is er niet meer. De zee staat in Openbaring symbool voor de zonde. We lezen in Mattheus 24 dat de ongerechtigheid zich zal vermenigvuldigen. Het zal zo erg zal zijn dat geen mens behouden zou kunnen worden. God zal omwille van de uitverkorenen die dagen verkorten. Zoveel zonde is er al en zal er zijn. Wat mogen wij dan uitzien naar die dag dat er geen zonde meer zal zijn. Dat het op die nieuwe aarde weer goed zal zijn. Weer vrede. Alles wat je nu angstig maakt of verdrietig, of zorg geeft, dat is er niet meer. Het is weer goed tussen God en mens. Is er verlangen in jouw hart naar die tijd? Geen zonde meer die altijd afstand maakt tussen jou en God. Die verwijdering geeft tussen jou en andere mensen. Het kan ook dat je je als een vis in het water voelt op deze aarde. Helemaal thuis, op je gemak. Je hebt helemaal geen last van de zonde. Niet die om je heen, en niet die in je hart. Zo kun je niet doorgaan. Want voor zonde is op de nieuwe aarde geen plaats. Vandaag is er nog tijd, de Heere geeft nog genade. Zoek je behoud! Om straks, maar ook nu, echt gelukkig te kunnen zijn.


Terug naar Bijbel & leesplannen
Deze Bijbelstudie maakt deel uit van een groter Bijbelrooster.
Download het Leesplan als PDF

Alle Leesplan dagen

-Dinsdag: Eén ware God

We horen de verbazing en ergernis in de woorden van Jesaja tegen het volk Israel: weten jullie het nu nog niet?! Jullie maken beelden, van goud of hout, maar dat is de ware God niet. Jullie weten toch van het begin, hoe de aarde op haar fundament is gezet. Hij heeft de hemel uitgespannen. Kijk om je heen. Je weet ...

-Woensdag: Gods deugden zichtbaar in Zijn schepping

Jullie kennen vast de Institutie van Calvijn. Hij schrijft dat er twee regels zijn waar we ons aan moeten houden als het om de schepping gaat. Vandaag regel één. “ Gods deugden komen in Zijn schepselen naar voren en wij mogen daar niet achteloos of onnadenkend aan voorbij leven”. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan het heelal. God heeft alle hemellichamen ...

-Donderdag: Schepper en Vader

Gisteren bespraken we de eerste regel die Calvijn aanhoudt als het gaat om de schepping. Vandaag de tweede. Die deugden van God, die in de schepping van alle dingen naar voren komt, moet ik op mijzelf toepassen. Zo, dat ik daardoor diep in mijn hart geraakt wordt. Als je achteloos aan de schepping voorbij leeft raakt het je niet. Maar ...

-Vrijdag: God houdt Zijn werk in stand

We kennen allemaal de eerste woorden van de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Een volmaakte schepping. Af en toe zien we iets paradijselijks in deze wereld. Bijvoorbeeld onbaatzuchtige liefde. Maar er was een zondvloed nodig. De boosheid van de mensen was zo groot en veel, dat God besloot de mens te verdelgen. Na de ...

-Zaterdag: God maakte het goed, en maakt het weer goed

Probeer je eens voor te stellen hoe het was in het paradijs. Er was vrede. De mensen hoefden geen dieren te doden. Die vormden geen bedreiging. Adam en Eva aten planten. Er was geen jaloezie, geen ruzie, geen verdriet. Er waren geen geheimen. Tussen mens en dier was alles goed. En tussen God en alles wat Hij gemaakt had was ...

-Zondag: Willens en wetens ongelovig

Petrus zegt: maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont! Jesaja schrijft al over die belofte van God. Petrus voorzegt dat er spotters zullen zijn, die leven zoals ze zelf willen. Zij geloven niet dat God bestaat. Zolang als de aarde bestaat is alles hetzelfde gebleven, zeggen ze. Wanneer komt die God nu? ...

-Maandag: Zeker weten!

Je kent het verhaal misschien. Over de vrouw die iemand ontmoette met wie ze in gesprek raakte over het bestaan van God. Haar gesprekspartner ontkende het bestaan van God. Maar zij wist zeker dat Hij er is. Hoe weet je dat dan, werd haar gevraagd. Ik heb Hem vanmorgen nog ontmoet, mocht ze vertellen. Ze had Hem ontmoet in Zijn ...