Willens en wetens ongelovig

2 Petrus 3:1-7

Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekke; Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden, die van de heilige profeten te voren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heeren en Zaligmakers apostelen zijn; Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.

Uitleg

Petrus zegt: maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont! Jesaja schrijft al over die belofte van God. Petrus voorzegt dat er spotters zullen zijn, die leven zoals ze zelf willen. Zij geloven niet dat God bestaat. Zolang als de aarde bestaat is alles hetzelfde gebleven, zeggen ze. Wanneer komt die God nu? Maar Petrus weet het zeker; er komt een oordeelsdag, en dan zullen alle goddelozen veroordeeld worden. Hij gelooft God op Zijn woord. Want Petrus kent de Heere. Hij heeft in zijn leven ervaren dat Gods beloften uitkomen. Maar ook weet hij ervan hoe genadig Hij is. Petrus heeft Christus verloochend, maar die zag hem liefdevol aan. Dat het zolang duurt voor Hij terug komt, is omdat Hij zoveel geduld heeft met zondaren. Zoals op zoveel plaatsen in de Bijbel naar voren komt dat Hij niet wil dat zondaren sterven, maar leven. Hij heeft het behoud van mensen op het oog. Daarom komt Hij nu nog niet. Misschien ben jij nog niet behouden! Zoveel mensen geloven nog niet in Hem. In dit gedeelte staat dat ze willens en wetens, dat is moedwillig, niet geloven. Wat is het aangrijpend als je zelf geloofd dat God bestaat, om mensen te ontmoeten die het ontkennen. Zeker als het mensen zijn met wie je goed kunt opschieten. Je probeert ze te waarschuwen, maar ze menen zeker te weten dat God niet bestaat. Ze respecteren je, maar vinden het tegelijk wel heel ouderwets dat er nog steeds mensen zijn die dat geloven. We mogen weten dat God op het gebed wonderen wil doen. Bid voor je ongelovige medereizigers!


Terug naar Bijbel & leesplannen
Deze Bijbelstudie maakt deel uit van een groter Bijbelrooster.
Download het Leesplan als PDF

Alle Leesplan dagen

-Dinsdag: Eén ware God

We horen de verbazing en ergernis in de woorden van Jesaja tegen het volk Israel: weten jullie het nu nog niet?! Jullie maken beelden, van goud of hout, maar dat is de ware God niet. Jullie weten toch van het begin, hoe de aarde op haar fundament is gezet. Hij heeft de hemel uitgespannen. Kijk om je heen. Je weet ...

-Woensdag: Gods deugden zichtbaar in Zijn schepping

Jullie kennen vast de Institutie van Calvijn. Hij schrijft dat er twee regels zijn waar we ons aan moeten houden als het om de schepping gaat. Vandaag regel één. “ Gods deugden komen in Zijn schepselen naar voren en wij mogen daar niet achteloos of onnadenkend aan voorbij leven”. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan het heelal. God heeft alle hemellichamen ...

-Donderdag: Schepper en Vader

Gisteren bespraken we de eerste regel die Calvijn aanhoudt als het gaat om de schepping. Vandaag de tweede. Die deugden van God, die in de schepping van alle dingen naar voren komt, moet ik op mijzelf toepassen. Zo, dat ik daardoor diep in mijn hart geraakt wordt. Als je achteloos aan de schepping voorbij leeft raakt het je niet. Maar ...

-Vrijdag: God houdt Zijn werk in stand

We kennen allemaal de eerste woorden van de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Een volmaakte schepping. Af en toe zien we iets paradijselijks in deze wereld. Bijvoorbeeld onbaatzuchtige liefde. Maar er was een zondvloed nodig. De boosheid van de mensen was zo groot en veel, dat God besloot de mens te verdelgen. Na de ...

-Zaterdag: God maakte het goed, en maakt het weer goed

Probeer je eens voor te stellen hoe het was in het paradijs. Er was vrede. De mensen hoefden geen dieren te doden. Die vormden geen bedreiging. Adam en Eva aten planten. Er was geen jaloezie, geen ruzie, geen verdriet. Er waren geen geheimen. Tussen mens en dier was alles goed. En tussen God en alles wat Hij gemaakt had was ...

-Zondag: Willens en wetens ongelovig

Petrus zegt: maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont! Jesaja schrijft al over die belofte van God. Petrus voorzegt dat er spotters zullen zijn, die leven zoals ze zelf willen. Zij geloven niet dat God bestaat. Zolang als de aarde bestaat is alles hetzelfde gebleven, zeggen ze. Wanneer komt die God nu? ...

-Maandag: Zeker weten!

Je kent het verhaal misschien. Over de vrouw die iemand ontmoette met wie ze in gesprek raakte over het bestaan van God. Haar gesprekspartner ontkende het bestaan van God. Maar zij wist zeker dat Hij er is. Hoe weet je dat dan, werd haar gevraagd. Ik heb Hem vanmorgen nog ontmoet, mocht ze vertellen. Ze had Hem ontmoet in Zijn ...