De Bijbel bedriegt ons niet

Psalmen 56:1-14

Een gouden kleinood van David, voor den opperzangmeester, op Jonath Elem Rechokim; als de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gath. (56:2) Wees mij genadig, o God! want de mens zoekt mij op te slokken; den gansen dag dringt mij de bestrijder. (56:3) Mijn verspieders zoeken mij den gansen dag op te slokken; want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste! (56:4) Ten dage, als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen. (56:5) In God zal ik Zijn woord prijzen; ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat zoude mij vlees doen? (56:6) Den gansen dag verdraaien zij mijn woorden; al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. (56:7) Zij rotten samen, zij versteken zich, zij passen op mijn hielen; als die op mijn ziel wachten. (56:8) Zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan? Stort de volken neder in toorn, o God! (56:9) Gij hebt mijn omzwerven geteld; leg mijn tranen in uw fles; zijn zij niet in Uw register? (56:10) Dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren, ten dage als ik roepen zal; dit weet ik, dat God met mij is. (56:11) In God zal ik het woord prijzen; in den HEERE zal ik het woord prijzen. (56:12) Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat zou mij de mens doen? (56:13) O God! op mij zijn Uw geloften; ik zal U dankzeggingen vergelden; (56:14) Want Gij hebt mijn ziel gered van den dood; ook niet mijn voeten van aanstoot, om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden?

Uitleg

We horen nog wel eens over predikers die de gemeente voorhouden dat ze rijk zullen worden als ze de Heere zullen dienen. Alles zal voor de wind gaan. Ziekte en ongeluk zal je niet treffen. In zekere zin zijn er wel aanwijzingen voor in de Bijbel. Spreuken 11 zegt ons dat de mensen die mild uitdelen van hun geld daar waar het nodig is, zelf ook gezegend zullen worden. Maar als je zelf tot die armen hoort? En dus weinig uit te delen hebt? We vinden ook genoeg voorbeelden van mensen die wel tegenspoed, ziekte en kruis overkomt. Kijk naar de profeten. Ze hadden vaak een zware taak, werden bespot en vervolgd. Wat was Elia terneergeslagen. Paulus had veel moeite te verduren, zelfs gevangenschap. Ook hierin is de Bijbel eerlijk. Wordt geen christen omdat je op een mooi en makkelijk leven hoopt! Zo gaat God niet met Zijn kinderen om. Omdat het niet goed voor ze zou zijn. Maakt voorspoed ons niet vaak lui, hoogmoedig, gemakzuchtig? Uit de praktijk blijkt dat we in tegenspoed de Heere vaak meer nodig hebben. Tegenspoed kan genade zijn. Daarom is het niet zo belangrijk wat ons allemaal overkomt, maar veel belangrijker hoe we ermee omgaan. Ga met alle dingen in je leven, de mooie en moeilijke, naar de Heere. We lezen in deze psalm over David. Hij heeft veel bestrijders. Maar wat hoor je steeds duidelijk zijn vertrouwen op God overal doorheen. Hij weet dat God met hem is. Dat geloof kreeg hij van God. Dat wil de Heere jou ook geven. Dan ben je rijker dan wanneer je alle schatten van deze aarde had.


Terug naar Bijbel & leesplannen
Deze Bijbelstudie maakt deel uit van een groter Bijbelrooster.
Download het Leesplan als PDF

Alle Leesplan dagen

-Dinsdag: De Bijbel is eerlijk

We lezen vaak in de bijbel dat Gods kinderen niet volmaakt zijn. Ze maken fouten, en doen grote zonden. We lezen van Abram die uit ongeloof niet vertelde dat Sara zijn vrouw was. Het bekendste voorbeeld is David. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen van mensen die oprecht de Heere dienden, en van wie we toch zonden ...

-Woensdag: De Bijbel bedriegt ons niet

We horen nog wel eens over predikers die de gemeente voorhouden dat ze rijk zullen worden als ze de Heere zullen dienen. Alles zal voor de wind gaan. Ziekte en ongeluk zal je niet treffen. In zekere zin zijn er wel aanwijzingen voor in de Bijbel. Spreuken 11 zegt ons dat de mensen die mild uitdelen van hun geld daar waar ...

-Donderdag: Profetieën komen uit

We lezen in de bijbel veel profetieën, voorspellingen. Daarvan zijn heel veel dingen , soms eeuwen later, ook werkelijk gebeurt. Denk daar eens over na. Want dan mogen we verwachten dat de profetieën die nog niet vervuld zijn, ook werkelijk nog zullen uitkomen. Neem alleen al dit hoofdstuk. Lees rustig tekst voor tekst en bedenk hoe dit vervuld is ...

-Vrijdag: Geen twijfel mogelijk

We lezen in artikel 5 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis dat de Bijbel Gods woord is omdat de dingen die voorzegd zijn, ook echt gebeuren. Op dit moment zien we dat onder andere in de coronapandemie. Epidemieën zijn voorzegd. Hier hebben we gisteren over gelezen. Maar we lezen in dit artikel nog iets. Wij geloven zonder enige twijfel alles wat in ...

-Zaterdag: Hoe lees je?

We lezen in dit gedeelte een prachtige tekst. Bidt en je zal gegeven worden, zoekt en je zult vinden, klopt en je zal opengedaan worden. In de volgende tekst wordt het bijna herhaalt. Het zijn drie beloften na elkaar, die ook in twee verzen na elkaar herhaald worden. Dat betekent dat we er niet aan hoeven te twijfelen dat het ...

-Zondag: De Heere geloofde het ook.

Toen de Heere Jezus op aarde was, haalde hij vaak woorden uit het oude testament aan. Dat vertelt ons dat Hij ze kende, maar ook dat Hij ze geloofde. Hij liet de mensen zien dat die woorden uitkwamen waar ze bij stonden. Maar niet iedereen wilde het zien. In het Bijbelgedeelte van vandaag zegt Hij door een gelijkenis dat God ...

-Maandag: Horen én doen.

Jij gelooft dat de hele bijbel waar is. Van kaft tot kaft. Heel goed. De Heere wijst ons erop dat het niet genoeg is als we Zijn woorden horen, als we ze met ons verstand voor waar aannemen. Je moet het ook daadwerkelijk doen. Dan ben je wijs. Zijn woord wat je leest en hoort naast je neer leggen is ...