Dagelijks het Woord onderzoeken

Handelingen 17:10-15

En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea; welke, daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden; En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren. Velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinige. Maar als de Joden van Thessalonica verstonden, dat het Woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar en bewogen de scharen. Doch de broeders zonden toen van stonde aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee; maar Silas en Timotheus bleven aldaar. En die Paulus geleidden, brachten hem tot Athene toe; en als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus, dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij.

Uitleg

Na Thessalonica komt Paulus in Berea. Weer gaat hij als eerste naar de synagoge van de joden. Deze mensen staan open voor het Evangelie. En het woord wat ze horen onderzoeken ze elke dag. Ze kijken of de boodschap van Paulus overeenkomt met het Woord van God wat ze al hebben, het oude Testament. Zo mogen wij ook met de prediking omgaan. We mogen onderzoeken, in de Bijbel, of de prediking overeenkomt met wat we daar lezen. En als we andere dingen lezen, mag je daarover in gesprek gaan met je predikant of kerkenraad. Ze zullen je graag uitleggen wat ze bedoelen. Het moet niet je bedoeling zijn om kritiek te hebben. Omdat je het niet naar je zin hebt in de gemeente. Ons hart is arglistig, lezen we. We gaan soms met een verkeerde verwachting naar de kerk. Wij kunnen een Bijbelgedeelte ook verkeerd begrijpen. Daarom moet dat onderzoeken van de Schriften ook altijd biddend gebeuren. We lezen dat velen geloofden. Joden en Grieken. Het Woord heeft uitwerking in harten. De prediking van het evangelie werkt altijd iets uit. Of je leert er van, het maakt je klein. Of je hart verhard zich. De verkondiging van Gods Woord is nooit zonder gevolgen. In Berea komt ook tegenstand. Van de joden uit Thessalonica. Ze zijn zo fel tegen dat Evangelie. Paulus moet weg, zijn leven is niet veilig. Maar God laat Silas en Timotheus in Berea. Zij mogen de gelovigen verder onderwijzen. God zorgt voor deze jonge gemeente. God houdt Zijn kerk in stand.


Terug naar Bijbel & leesplannen
Deze Bijbelstudie maakt deel uit van een groter Bijbelrooster.
Download het Leesplan als PDF

Alle Leesplan dagen

-Dinsdag: Heb oog voor elkaar

Juist nu! Die kreet horen en lezen we overal. Ik moest er nu aan denken. Nu er weer minder mensen naar de kerk mogen komen. We merken hoe de betrokkenheid op de gemeente verminderd. En voor sommigen is dat geen probleem, zij zien en spreken genoeg anderen. Maar denk aan al die mensen die bijna niemand zien. Voor hen was ...

-Woensdag: Verschillende reacties op het Woord

In Thessalonica is een synagoge. Paulus is gewend om, als hij in een nieuwe plaats komt, eerst naar de synagoge te gaan om daar het evangelie te verkondigen. Hij opent daar het Woord. En uit dat Woord toont hij aan dat Christus moest lijden en opstaan. Hij doet dit drie sabbatten na elkaar. Er blijken verschillende reacties te zijn op ...

-Donderdag: Dagelijks het Woord onderzoeken

Na Thessalonica komt Paulus in Berea. Weer gaat hij als eerste naar de synagoge van de joden. Deze mensen staan open voor het Evangelie. En het woord wat ze horen onderzoeken ze elke dag. Ze kijken of de boodschap van Paulus overeenkomt met het Woord van God wat ze al hebben, het oude Testament. Zo mogen wij ook met de ...

-Vrijdag: Samen de Bijbel onderzoeken

Als je deze psalm globaal doorleest valt je op dat het steeds over Gods wet, Gods woord gaat. Dat staat centraal in het leven van de dichter. Hij wil leven naar de voorschriften van de Heere. Maar hij kan het niet alleen. Dat weet hij uit ervaring. We lezen hiervoor dat hij vraagt of de Heere zijn ogen wil openen ...

-Zaterdag: Twee beter dan één

Deze verzen worden vaak toegepast op een huwelijk. Het drievoudig snoer wordt toegepast op God, Nederland en Oranje. Of op een man, een vrouw en de Heere. Maar dat wordt zo niet benoemd in de tekst. Kijk naar de beelden die genoemd worden. Vers 9: samen kun je meer werk verzetten, dus meer verdienen. Vers 10: als er een ongeluk gebeurt met ...

-Zondag: Onbevattelijk groot

Het is goed om Bijbelstudie te doen. Om Gods woord te onderzoeken. Om zo kennis op te doen over Gods weg. De weg die Hij ging met Zijn volk en de weg die Hij nu nog gaat. Ook om te leren wie je zelf bent en Wie God is. Daar zegt deze psalm wat over. David beschrijft dat God alles ...

-Maandag: Toch ziet Hij de nederige

We lazen gisteren iets over Gods grootheid. Als je probeert na te denken over Wie en hoe God is, dan komt de vraag misschien op: zou die grote God Zich wel bemoeien met zo’n klein mensje als ik ben? Vergeleken met Hem stel ik toch niks voor? Wat is het dan goed om deze psalm te lezen. We lezen ...