Toch ziet Hij de nederige

Psalmen 138:1-8

Een psalm van David. Ik zal U loven met mijn gehele hart; in de tegenwoordigheid der goden zal ik U psalmzingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis Uwer heiligheid, en ik zal Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw waarheid; want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord groot gemaakt. Ten dage, als ik riep, zo hebt Gij mij verhoord; Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen U, o HEERE! loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen Uws monds. En zij zullen zingen van de wegen des HEEREN, want de heerlijkheid des HEEREN is groot. Want de HEERE is hoog, nochtans ziet Hij den nederige aan, en den verhevene kent Hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij mij levend; Uw hand strekt Gij uit tegen den toorn mijner vijanden, en Uw rechterhand behoudt mij. De HEERE zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE! is in eeuwigheid; en laat niet varen de werken Uwer handen.

Uitleg

We lazen gisteren iets over Gods grootheid. Als je probeert na te denken over Wie en hoe God is, dan komt de vraag misschien op: zou die grote God Zich wel bemoeien met zo’n klein mensje als ik ben? Vergeleken met Hem stel ik toch niks voor? Wat is het dan goed om deze psalm te lezen. We lezen bijvoorbeeld dat David zegt: “toen ik riep, hoorde U mij. U gaf me nieuwe kracht”. David was ook een klein mensje, en een zondig mens. Maar hij heeft in zijn leven ervaren dat de Heere hem verhoorde op zijn gebed. Dat lezen we vaak in de psalmen. Gods hoogheid staat Hem niet in de weg om met kleine mensen van doen te hebben. Hij overziet de hele aarde. Hij hoeft niet van plaats te veranderen om ons te helpen en voor ons te zorgen. Wij zijn wel klein en zondig, maar dat staat God niet in de weg om ons onder Zijn hoede te nemen. De Heere ziet om naar de nederige. Dat is iemand die weet dat hij zichzelf niet kan redden. Weet je dat? Als je er werkelijk van doordrongen bent dat de Heere alleen kan helpen als het gaat om het behoud van je ziel, mag je weten dat Hij naar je omziet. De hoogmoedige kent de Heere van verre. Hij doorziet ook het hart van diegene die Hem niet nodig denkt te hebben. En de Heere is machtig dat te veranderen. We lezen zo vaak in de Bijbel over gebeden die verhoord zijn. Je mag met deze psalm bidden of de Heere ook naar jou om wil zien. Dan zul je, net als David, merken dat de Heere in de benauwdheden bij je is.


Terug naar Bijbel & leesplannen
Deze Bijbelstudie maakt deel uit van een groter Bijbelrooster.
Download het Leesplan als PDF

Alle Leesplan dagen

-Dinsdag: Heb oog voor elkaar

Juist nu! Die kreet horen en lezen we overal. Ik moest er nu aan denken. Nu er weer minder mensen naar de kerk mogen komen. We merken hoe de betrokkenheid op de gemeente verminderd. En voor sommigen is dat geen probleem, zij zien en spreken genoeg anderen. Maar denk aan al die mensen die bijna niemand zien. Voor hen was ...

-Woensdag: Verschillende reacties op het Woord

In Thessalonica is een synagoge. Paulus is gewend om, als hij in een nieuwe plaats komt, eerst naar de synagoge te gaan om daar het evangelie te verkondigen. Hij opent daar het Woord. En uit dat Woord toont hij aan dat Christus moest lijden en opstaan. Hij doet dit drie sabbatten na elkaar. Er blijken verschillende reacties te zijn op ...

-Donderdag: Dagelijks het Woord onderzoeken

Na Thessalonica komt Paulus in Berea. Weer gaat hij als eerste naar de synagoge van de joden. Deze mensen staan open voor het Evangelie. En het woord wat ze horen onderzoeken ze elke dag. Ze kijken of de boodschap van Paulus overeenkomt met het Woord van God wat ze al hebben, het oude Testament. Zo mogen wij ook met de ...

-Vrijdag: Samen de Bijbel onderzoeken

Als je deze psalm globaal doorleest valt je op dat het steeds over Gods wet, Gods woord gaat. Dat staat centraal in het leven van de dichter. Hij wil leven naar de voorschriften van de Heere. Maar hij kan het niet alleen. Dat weet hij uit ervaring. We lezen hiervoor dat hij vraagt of de Heere zijn ogen wil openen ...

-Zaterdag: Twee beter dan één

Deze verzen worden vaak toegepast op een huwelijk. Het drievoudig snoer wordt toegepast op God, Nederland en Oranje. Of op een man, een vrouw en de Heere. Maar dat wordt zo niet benoemd in de tekst. Kijk naar de beelden die genoemd worden. Vers 9: samen kun je meer werk verzetten, dus meer verdienen. Vers 10: als er een ongeluk gebeurt met ...

-Zondag: Onbevattelijk groot

Het is goed om Bijbelstudie te doen. Om Gods woord te onderzoeken. Om zo kennis op te doen over Gods weg. De weg die Hij ging met Zijn volk en de weg die Hij nu nog gaat. Ook om te leren wie je zelf bent en Wie God is. Daar zegt deze psalm wat over. David beschrijft dat God alles ...

-Maandag: Toch ziet Hij de nederige

We lazen gisteren iets over Gods grootheid. Als je probeert na te denken over Wie en hoe God is, dan komt de vraag misschien op: zou die grote God Zich wel bemoeien met zo’n klein mensje als ik ben? Vergeleken met Hem stel ik toch niks voor? Wat is het dan goed om deze psalm te lezen. We lezen ...