Liefde voor God

Psalmen 42:1-12

Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. (42:2) Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! (42:3) Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen? (42:4) Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht; omdat zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God? (42:5) Ik gedenk daaraan, en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de schare, en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof, onder de feesthoudende menigte. (42:6) Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts. (42:7) O mijn God! mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik Uwer uit het land van de Jordaan, en Hermon, uit het klein gebergte. (42:8) De afgrond roept tot den afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan. (42:9) Maar de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot den God mijns levens. (42:10) Ik zal zeggen tot God: Mijn Steenrots! waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking? (42:11) Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God? (42:12) Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.

Uitleg

Zie je het hert uit Psalm 42 in gedachten staan? Het steekt de kop omhoog, en met een uitgedroogde tong schreeuwt het dier in doodsnood om water. Want water is leven! En geen water betekent: sterven… Ja, zegt de psalmdichter, zo schreeuwt ook mijn ziel naar God! (Psalm 42:2) Dit is het verlangen van de liefde voor de God. Liefdesverlangen, om deze heilige maar ook heerlijke God te kennen, Hem tot je deel te hebben, en Hem te gehoorzamen. Liefde voor God, die voortkomt uit de liefde van God, die de Heilige Geest heeft uitgestort. Herken jij jezelf in dit liefdesverlangen? Wie wedergeboren is, zal dit herkennen. Ook al ontdek je dat er een kloof tussen God en je hart is vanwege je zonde, toch is daar dat onweerstaanbare en onverklaarbare verlangen van de liefde tot de levende God. Je weet één ding: als ik Hem ken, ben ik zalig, maar buiten Hem is alleen maar de eeuwige dood. Heb jij ook dorst naar God? Weet je niet hoe die kloof overbrugd zal worden? Er is maar één plaats waar je dorst naar God gelest wordt: aan Jezus’ voeten! Buiten Hem zul je God nooit kunnen leren kennen, maar in Hem is Gods Fontein geopend. Een Fontein van genade, Die voor de grootste zondaar geopend is. Zelfs jij bent er welkom.


Terug naar Bijbel & leesplannen
Deze Bijbelstudie maakt deel uit van een groter Bijbelrooster.
Download het Leesplan als PDF

Alle Leesplan dagen

-Dinsdag: God is liefde

Deze week overdenken we een deel uit de Bergrede. Daarin zal het thema liefhebben centraal staan. Vandaag heb je als inleiding daarop de woorden van de evangelist Johannes gelezen: God is liefde. Wat betekent dat? Het laat zien dat liefde niet zomaar een eigenschap van God is, maar dat de diepste kern van Hem bestaat uit eeuwige, Goddelijke liefde. Nee, ...

-Woensdag: Liefde in de Drie-enige God

Gisteren heb je gelezen dat God liefde is, en wat dat allemaal betekent. Toen viel de nadruk op de eenheid van God. Als we vandaag nadenken over de liefde in de Drie-enige God, valt de nadruk op de Personen in God: God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest. Drie Personen, en toch maar één God. Dat ...

-Donderdag: Liefde voor God

Zie je het hert uit Psalm 42 in gedachten staan? Het steekt de kop omhoog, en met een uitgedroogde tong schreeuwt het dier in doodsnood om water. Want water is leven! En geen water betekent: sterven… Ja, zegt de psalmdichter, zo schreeuwt ook mijn ziel naar God! (Psalm 42:2) Dit is het verlangen van de liefde voor de God. Liefdesverlangen, om deze ...

-Vrijdag: Liefde voor Gods Woord

Eerst een vraag: zie je wel eens uit naar het lezen van dit Bijbelleesrooster? Eigenlijk moet ik het anders vragen: zie je wel eens uit naar het lezen van het Boek? Hét Boek: dat is de Bijbel. Wat betekent het Woord van God voor jou? Een levende christen is altijd een lezende christen. Biddend lezend in het Woord van ...

-Zaterdag: Liefde maakt herkenbaar

Waaraan kun je een kind van God herkennen? Er zijn heel wat antwoorden mogelijk op die vraag. Maar in dit gedeelte van de Bergrede leert de Heere Jezus ons vooral dat een kind van God herkenbaar is aan de naastenliefde. Die liefde wordt in het leven zichtbaar. Christus leert ons dat de christelijke naastenliefde bestaat uit gezindheid, woord, daad en ...

-Zondag: Een groet uit liefde

Als het gaat over naastenliefde, hoeven wij echt niet direct aan heel grote dingen te denken. Een opgestoken hand en een hartelijke groet horen daar evengoed bij. Het zijn juist vaak die ‘kleine’ dingen waaruit echte naastenliefde van een christen blijkt. Wat tollenaars zijn, weet je inmiddels. Vandaag komen ze weer naar voren. En dan blijkt: tollenaars groeten alleen elkaar, ...

-Maandag: Barmhartigheid als uiting van liefde

Het gaat vandaag over iets van jezelf geven aan of voor een ander. In de Bergrede geeft de Heere Jezus hierover onderwijs. De Heere Jezus noemt geven: ‘aalmoes doen’. Het woord ‘aalmoes’ is afgeleid van wat er in het Grieks staat. Dat woord betekent letterlijk: barmhartigheid, het tonen van medelijden met mensen die het moeilijk hebben. Bij geven moet je ...