Tekst van de dag

Psalmen 104:24-35

Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen. Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte, en dat zonder getal, kleine gedierten met grote. Daar wandelen de schepen, en de Leviathan, dien Gij geformeerd hebt, om daarin te spelen. Zij allen wachten op U, dat Gij hun hun spijze geeft te zijner tijd. Geeft Gij ze hun, zij vergaderen ze; doet Gij Uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verbergt Gij Uw aangezicht, zij worden verschrikt; neemt Gij hun adem weg, zij sterven, en zij keren weder tot hun stof. Zendt Gij Uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. De heerlijkheid des HEEREN zij tot in der eeuwigheid; de HEERE verblijde Zich in Zijn werken. Als Hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij; als Hij de bergen aanroert, zo roken zij. Ik zal den HEERE zingen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn; ik zal mij in den HEERE verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden, en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof den HEERE, mijn ziel! Hallelujah!

Uitleg

Hier wordt voor het eerst in de Bijbel de Heilige Geest genoemd. Zoals je weet is de Heilige Geest de derde Persoon van het goddelijke Wezen. Wat is het werk van die Geest? De Heilige Geest is de grote Verwekker en Instandhouder van het leven. Waar leven is, daar werkt de Geest. Dat geldt het leven in de schepping en het leven in de herschepping, in de genade. We lezen hier, dat de Geest Gods zweefde op de wateren. De aarde is nog woest en ledig en bedekt met water. Daarboven zweeft de Geest Gods. De kanttekeningen van de Statenvertaling geven aan, dat hier het beeld gebruikt wordt van een vogel, die een ei uitbroedt. Broedend zweeft de Geest boven de wateren. Broeden dat is het opwekken van leven. Als een ei is uitgebroed, dan komt het nieuwe leven tevoorschijn. Welnu, het leven in de schepping is het werk van Gods Geest. Overal waar leven is in de schepping, daar is die Geest aan het werk. Broedend, levenwekkend is de Heilige Geest in de schepping werkzaam. Als in het voorjaar, na de rust van de winter, overal het jonge groen tevoorschijn komt, dan is dat het werk van de Heilige Geest (Psalm 104: 30). Als het gaat over het leven in de schepping, dan zijn wij op het terrein van het algemene werk van de Heilige Geest. Er is echter ook het zaligmakende werk van die Geest. Dan komen wij op terrein van de herschepping, van het geestelijke leven. Zonder die Geest kan er geen sprake zijn van geestelijk leven, wel van allerlei vormen van godsdienst, maar niet van geestelijk leven. Om het geestelijke leven te leren kennen, hebben wij het werk van Gods Geest nodig. Hij werkt het nieuwe leven in het hart in de wedergeboorte. Hij onderhoudt ook het nieuwe leven in de harten van Gods kinderen. Hij verenigt zondaren door het geloof met Christus, zodat zij leren leven uit Hem. Hij oefent het geestelijke leven, zodat het tot opbloei en vastheid komt in het werk van de enige Zaligmaker. Om zalig te worden, kunnen wij het werk van die Geest niet missen. Is dat ook jouw uitzien? Laat het je gebed zijn: Och, schokt Gij mij de hulp van Uwen Geest.

Leesplannen

De Schepping

De Heere God schiep hemel en aarde. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeente (JBGG) staat met je stil bij dit onbevattelijke wonder.

Gods Woord onderzoeken

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Onderzoekt de Schriften, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongeren¬organisatie (HHJO).

Elkaar zien

Een christen hoeft ook in coronatijd niet alleen te zijn. Een christen is immers onderdeel van een gemeente. De Heere Jezus, en ook de apostel Paulus leggen ons uit wat gemeente-zijn praktisch betekent. Lees maar mee in dit Bijbelrooster van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

Jong geleerd

Wie jong leert over God en Zijn Woord, heeft daar later veel profijt van. Lees maar mee met dit Bijbelrooster van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

De Bijbel is eerlijk

Gods Woord is als een spiegel. Als we erin kijken, zien we onszelf. Confronterend. Gelukkig openbaart de Heere ook een reddende Weg.

Christen zijn

Deze week gaat het over de slavin van de Syrische generaal Naäman. Zij getuigde als christin in een heidense omgeving. PS: Houd iedere dag naast het opgegeven Bijbelgedeelte ook de geschiedenis uit 2 Koningen 5 bij de hand, vanaf vers 1.

Gemeente

Verschillende aspecten van de gemeente komen deze week aan bod.

Geloof en gevoel

Misschien hoor je weleens: het ware geloof kan niet gebaseerd zijn op een gevoel, maar gaat ook niet buiten het gevoel om. Groot verdriet, intense blijdschap en immense verwondering – als God in je leven werkt, zul je iets van deze emoties kennen. De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) staat deze week met je stil bij het thema "Geloof en gevoel".

Evangeliseren

Het is de plicht van elke christen om te evangeliseren. Waarom eigenlijk? En; hoe doe je dat? De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) denkt er met je over na in dit Bijbelleesrooster.

De vervolgde kerk

Op veel plaatsen in de wereld worden christen vervolgd. Dat verbaast ons niets, want Christus heeft het voorzegd. De Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJ) leest erover met je in de Bijbel