Tekst van de dag

Romeinen 10:1-17

Broeders, de toegenegenheid mijns harten, en het gebed, dat ik tot God voor Israel doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, zeggende: De mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven. Maar de rechtvaardigheid, die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal in den hemel opklimmen? Hetzelve is Christus van boven afbrengen. Of, wie zal in den afgrond nederdalen? Hetzelve is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid. Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen. Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen! Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,

Uitleg

gebruikt wordt, kan alleen op God worden toegepast, nooit op een mens. Zeker, er wordt wel gezegd, dat een mens iets kan scheppen, zoals bijvoorbeeld een kunstenaar, die een beeldhouwwerk of een schilderstuk schept. Als een mens echter iets schept, dn heeft zo’n mens altijd materiaal nodig, waarmee hij iets tot stand brengt. Het wonderlijke van Gods scheppen is, dat Hij geen materiaal nodig had. Hij heeft alles uit niets geschapen. Alleen door het Woord, dat Hij sprak. Hij sprak en het was er. Zijn Woord bracht alles tot stand. Daarom is er in het Hebreeuws, de taal waarin het Oude Testament is geschreven, maar één woord voor woord en daad. De Joden gebruiken hetzelfde woord om zowel woord als daad aan te duiden. Gods woorden zijn tegelijk daden! Hoe groot is de Heere dan. Hoe groot is ook de kracht van Zijn Woord. Is het jouw strijd, dat je niet weet, hoe je ooit tot God bekeerd moet worden? Als je Gods kinderen met elkaar hoort spreken dan ben je jaloers, dan voel je hoe gelukkig Gods kinderen zijn. Maar je weet niet, hoe jij ook zo gelukkig zult kunnen worden. Is het zo in je leven? Let dan eens op de grootheid en de macht van God. Zou Hij, die alles heeft geschapen uit niets, allen door Zijn Woord, zou Hij jou niet aan Zijn voeten kunnen brengen, zou Hij ook jou niet kunne bekeren? Hij hoeft maar te spreken en het is er. Leg je nood dan maar voor de Heere neer en vraag, of je in je leven de kracht van Zijn Woord mag leren kennen. Dan zal dat Woord je leren, hoe je verloren je bent in jezelf, maar dat het Woord je kan leiden tot Christus, in Wie de zaligheid is. Gods Woord is een kracht tot zaligheid. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn?

Leesplannen

De Schepping

De Heere God schiep hemel en aarde. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeente (JBGG) staat met je stil bij dit onbevattelijke wonder.

Gods Woord onderzoeken

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Onderzoekt de Schriften, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongeren¬organisatie (HHJO).

Elkaar zien

Een christen hoeft ook in coronatijd niet alleen te zijn. Een christen is immers onderdeel van een gemeente. De Heere Jezus, en ook de apostel Paulus leggen ons uit wat gemeente-zijn praktisch betekent. Lees maar mee in dit Bijbelrooster van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

Jong geleerd

Wie jong leert over God en Zijn Woord, heeft daar later veel profijt van. Lees maar mee met dit Bijbelrooster van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

De Bijbel is eerlijk

Gods Woord is als een spiegel. Als we erin kijken, zien we onszelf. Confronterend. Gelukkig openbaart de Heere ook een reddende Weg.

Christen zijn

Deze week gaat het over de slavin van de Syrische generaal Naäman. Zij getuigde als christin in een heidense omgeving. PS: Houd iedere dag naast het opgegeven Bijbelgedeelte ook de geschiedenis uit 2 Koningen 5 bij de hand, vanaf vers 1.

Gemeente

Verschillende aspecten van de gemeente komen deze week aan bod.

Geloof en gevoel

Misschien hoor je weleens: het ware geloof kan niet gebaseerd zijn op een gevoel, maar gaat ook niet buiten het gevoel om. Groot verdriet, intense blijdschap en immense verwondering – als God in je leven werkt, zul je iets van deze emoties kennen. De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) staat deze week met je stil bij het thema "Geloof en gevoel".

Evangeliseren

Het is de plicht van elke christen om te evangeliseren. Waarom eigenlijk? En; hoe doe je dat? De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) denkt er met je over na in dit Bijbelleesrooster.

De vervolgde kerk

Op veel plaatsen in de wereld worden christen vervolgd. Dat verbaast ons niets, want Christus heeft het voorzegd. De Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJ) leest erover met je in de Bijbel