Het is belangrijk dat je een balans vindt tussen actief zoeken en passief wachten. Aan de ene kant is het niet de bedoeling dat je wanhopig naar een partner op zoek gaat, alsof het vinden van een vriend of vriendin volledig van je eigen inspanning afhangt. Aan de andere kant, als je graag een levenspartner wilt en tegelijkertijd thuis op de bank blijft zitten, moet je niet verwachten dat er ineens iemand voor je deur staat. In dat opzicht is de uitdrukking ”ora en labora” –bid en werk– van toepassing. 

Zoeken naar een relatie zul je altijd met de Heere moeten doen. „Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken”, zegt Spreuken 3:6. De kanttekeningen zeggen hierbij: „Betrek de Heere bij alles wat je doet, Hij bestuurt ons leven.” En in vers 5 stond al: „Vertrouw op de Heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.” Dat geldt dus ook voor de zoektocht naar een levenspartner. God kent de diepste verlangens van ons hart, maar Hij weet ook wat goed is voor ons.

Het gebed om een huwelijkspartner is geoorloofd, want de Heere heeft mensen in relatie tot elkaar geschapen. „Het is niet goed dat de mens alleen zij”, staat er in Genesis 2:18. En in Genesis 24 lezen we hoe de Abrahams knecht Eliëzer zoekt naar een vrouw voor Izak. Hij wacht niet af, maar gaat op reis. En hij bidt: „Heere, God van mijn heer Abraham, doe haar mij toch heden ontmoeten.” Dan wacht hij biddend af om te weten wat de weg van de Heere is. „En de man ontzette zich over haar, stilzwijgende, om te merken of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet.”

Maar er zijn ook mensen die geroepen worden om niet te trouwen. Dat staat in 1 Korinthiërs 7:7 en 8. Paulus raadt het huwelijk zelfs af met het oog op de dienst in Gods Koninkrijk. Het huwelijk is dan ook niet de enige manier om tot je bestemming –leven tot eer van de Heere– te komen.

Dat betekent niet dat alleen-zijn geen pijn en verdriet kan doen of voor gevoelens van eenzaamheid kan zorgen. Ook dat mogen we de Heere voorleggen. Vraag Hem: Heere, wat heeft U hiermee te zeggen, wat is Uw bedoeling hiermee? Het eens worden met de weg die de Heere met ons leven gaat, ook op het gebied van relaties, kan een worste­ling zijn. Maar Hem navolgen en weten dat het goed is wat Hij doet, geeft rust. Dat wens ik je toe.


 

Heb jij ook een vraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.